OGLASI

nastvnik/ca likovne kulture
JU OBRAZOVNI CENTAR
Šavnik
03/03/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
03/03/2023
Poslodavac
JU OBRAZOVNI CENTAR
Adresa
ŠAVNIK
Opština
ŠAVNIK
Naziv radnog mjesta
nastvnik/ca likovne kulture
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Šavnik
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Skraćeno
Nedjeljni broj radnih sati
5
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
1
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
JU OBRAZOVNI CENTAR ŠAVNIK raspisuje konkurs za radno mjesto Nastavnik/ica likovne kulture – 5 nastavnih časova, a najduže do 31.08.2023.godine; Kandidat/kinja treba da ispuni sljedeće uslove: -Diplomirani akademski slikar; -VII1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo 1 (jedan) odnosno podnivo 2 (dva) – 240 odnosno 300 CSPK-a kredita; -Položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama; -Posjedovanje licence za rad; -Crnogorsko državljanstvo; -Da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak zza krivično djelo koje ga/je čini nedostojnim za rad u državnom organu; -Da kandidat/kinja ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta; -Probni rad se predviđa u trajanju od 1 (jedan) mjesec; Kandidat/kinja je dužan/na da dostavi: -Ovjerenu fotokopiju uvjerenja u završenom nivou i vrsti obrazovanja -Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama; -Ovjerenu fotokopiju licence-dozvole za rad; -Uvjerenje o državljanstvu (ili fotokopija biometrijske lične karte) -Izvod iz matične knjige rođenih -Uvjerenje izdato od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu -Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti Napomena: kandidat je dužan da u roku od osam dana od dana prijema u radni odnos dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. Dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerenih fotokopija. Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju na adresu: JU Obrazovni centar Šavnik, u zavorenoj koverti sa naznakom „za konkurs“ ili lično na arhivi škole, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Naziv zanimanja
Slikar
Broj prijave
202142300009
Broj izvršilaca
1
Vještine
Licenca za rad u obrazovno-vaspitim ustanovama
Položen stručni ispit
Zanimanja
Slikar

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
040/266-129
Fax
040/266-129

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.