OGLASI

direktor/ica škole
JU OŠ JOVAN ĆOROVIĆ
Šavnik
26/05/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
26/05/2023
Poslodavac
JU OŠ JOVAN ĆOROVIĆ
Adresa
GORNJA BUKOVICA
Opština
ŠAVNIK
Naziv radnog mjesta
direktor/ica škole
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Šavnik
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
JU OŠ JOVAN ĆOROVIĆ Adresa: GORNJA BUKOVICA Tel: 040/267-129 Raspisuje konkurs za: DIREKTOR/ICA ŠKOLE – 1 izvršilac na određeno vrijeme, period od četiri godine Pored opštih uslova predviđenih Zakonom kandidat/kinja za direktora/icu škole treba da ispunjava i posebne uslove iz člana 78 stav 2 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju Crne Gore. Uslovi: Za direktora/icu škole može biti izabrano lice koje ima: -najmanje VII 1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija i ispunjava uslove za nastavnika razredne nastave, odnosno nastavnika obaveznog ili izbornog nastavnog predmeta ili stručnog saradnika(pedagog, psiholog ili defektolog) u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju; -ima položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama; -licencu za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama; -sedam godina radnog iskustva u nastavi; -da je državljanin/ka Crne Gore; -da ima opštu zdravstvenu sposobnost; -dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak. Kandidat/kinja za direktora/icu škole dužan/na je da uz prijavu na konkurs priloži i Program razvoja javne ustanove . Dokaze o ispunjenosti uslova kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, s tim što se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija biometrijske lične karte, kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, a kao dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak uvjerenje nadležnog suda. Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, na adresu: JU OŠ “Jovan Ćorović”, Gornja Bukovica, Šavnik.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
202142300016
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
040/267-129
Fax
267-129

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.