OGLASI

sekretar/ka sekretarijata za opšte poslove
OPŠTINA ANDRIJEVICA
Andrijevica
26/05/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
26/05/2023
Poslodavac
OPŠTINA ANDRIJEVICA
Adresa
UL. BRANKA DELETIĆA BB
Opština
ANDRIJEVICA
Naziv radnog mjesta
sekretar/ka sekretarijata za opšte poslove
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Andrijevica
Radno iskustvo
36
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
60 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
20
Napomena
J A V N I K O N K U R S Za popunu radnog mjesta: Sekretar/ka Sekretarijata za opštu upravu, društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine - 1 izvršilac, na period od 5 godina Opšti uslovi: - crnogorsko državljanstvo; - navršenih 18 godina života; - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta; - propisani nivo kvalifikacije obrazovanja; - položen stručni ispit za rad u državnim organima (osim lica koja imaju položen pravosudni ispit); - da nije osuđivan/a za krivično djelo koje ga/je čini nedostojnim za rad u državnom organu Posebni uslovi: - Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a, VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Pravni fakultet ili Ekonomski fakultet - Najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili osam godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove radnog mjesta za koje je objavljen konkurs - Poznavanje rada na računaru Dokumenta koja podnosi kandidat/kinja: - Prijava na slobodno radno mjesto - Curriculum Vitae (CV) - Uvjerenje o državljanstvu/ovjerena kopija biometrijske lične karte - Diploma ili uvjerenje o završenom nivou kvalifikacije i vrsti obrazovanja - Uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu u nivou kvalifikacije obrazovanja - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima Uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu pribavlja se po službenoj dužnosti. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja samo kandidat izabran Odlukom o izboru kandidata, najkasnije u roku od 8 dana od dana dostavljanja te odluke . Na osnovu potpune i uredne dokumentacije koja je blagovremeno dostavljena ovaj Sekretarijat sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa podliježu provjeri kompetencija, znanja i sposobnosti. Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata/kinja koji ispunajvaju uslove javnog konkursa izvršiće se u roku od 30 dana od dana sačinjavanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa, o čemu će se kandidati obavijestiti preko internet stranice Opštine Andrijevica najkasnije 5 dana prije provjere, shodno Uredbi o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima ("Službeni list Crne Gore", br. 50/18). Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti podrzumijeva izradu pisanog rada koji sadrži sagledavanje prioriteta i predloga za unapređenje procesa rada, odnosno stanja u oblasti rada za koju se kandidat imenuje, odnosno postavlja. Kandidat koji ostvari više od 50 % bodova na testiranju u pisanoj formi može pristupiti strukturiranom intevjuu, na kojem kandidat izlaže pisani rad, nakon čega se kandidatu postavljaju pitanja. Obrazac prijave sa dokumentacijom kandidat/kinja podnosi u originalu ili ovjerenoj kopiji, u zatvorenoj koverti, u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog konkursa, neposredno preko šaltera Građanskog biroa, ili putem pošte na adresu: Opština Andrijevica, Ul. Branka Deletića br. 64, 84 320 Andrijevica, sa naznakom za: Javni konkurs – radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje. Kontakt osoba: Marija Zonjić Samostalni savjetnik II za službeničke odnose i upravljanje kadrovima tel. 051/243-610 Dostavljeno: - ZZZCG kancelarija Andrijevica v.d. Sekretara, - Oglasna tabla Gorica Zonjić - Web-sajt Opštine Andrijevica - U spise predmeta - a/a
Naziv zanimanja
Diplomirani ekonomista
Broj prijave
202222300056
Broj izvršilaca
1
Vještine
Poznavanje rada na računaru
Zanimanja
Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)
Diplomirani ekonomista

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
051/243-610

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.