OGLASI

savjetnik/ca III za rad na projektima
OPŠTINA TUZI
Tuzi
09/06/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
09/06/2021
Poslodavac
OPŠTINA TUZI
Adresa
TUZI B.B.
Opština
TUZI
Naziv radnog mjesta
savjetnik/ca III za rad na projektima
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Tuzi
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Organizovana
Probni rad
12
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
Crna Gora Opština Tuzi Tuzi bb Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Tuzi – Kancelarija za ljudske resurse, objavljuje javni oglas za potrebe Službe predsjednika Opštine Tuzi. Oglašava se potreba za prijem u radni odnos: 1. Savjetnik/ca III za rad na projektima – Kancelarija za međunarodnu saradnju - Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme; - VI nivo kvalifikacije obrazovanja; -ekonomski fakultet ili drugi fakultet društvenih nauka; - najmanje jedna godina radnog iskustva; - položen stručni ispit za rad u državnim organima ( radni odnos može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa); - poznavanje albanskog i engleskog jezika; - poznavanje rada na računaru. Potrebna dokumentacija: - obrazac prijave na slobodno radno mjesto, (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto kandidati mogu preuzeti sa sajta opštine Tuzi, www.tuzi.org.me ili neposredno u arhivi Opštine Tuzi), - Curriculum Vitae – CV, - fotokopija biometrijske lične karte, - diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja, - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti, - dokaz (uvjerenje/potvrda) o potrebnom radnom iskustvu, - uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima. Probni rad je obavezan za državnog službenika koji prvi put zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme u državnom organu. Probni rad traje jednu godinu. Kandidati mogu Kancelariji za ljudske resurse (u daljem tekstu Kancelarija) dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok su original dužni pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Kancelarije za sprovođenje oglasa. U državnom organu ne može da zasnuje radni odnos lice koje je korisnik prava na penziju, u skladu sa zakonom. Državni službenik, odnosno namještenik koji je ostvario pravo na otpremninu ne može zasnovati radni odnos u državnom organu ili pravnom licu, u periodu od jedne godine od dana isplate otpremnine. Ograničenje se ne odnosi na lice koje vrati cjelokupni iznos isplaćene otpremnine. Provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, zavisno o kategorije radnog mjesta će se sprovesti se u skladu sa članom 115 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, broj 02/18, 34/19 i 038/20). Popis propisa potrebnih za postupak provjere: Ustav Crne Gore, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o upravnom postupku, Zakon o radu, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o finansiranju lokalne samouprave. Pisano testiranje sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela i podrazumijeva izradu pisanog testa. Provjera znanja daktilografije, informatike ili stranog jezika vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima u ovim oblastima. Pisani test izrađuje se u elektronskoj formi, pod šifrom. O datumu, mjestu, vremenu i nacinu provjere, kandidati sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa ce biti obaviješteni preko internet stranice Opštine Tuzi, najkasnije pet dana prije dana provjere. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv organa i radnog mjesta) na adresu: Opština Tuzi Sekretarijat za lokalnu samoupravu - Kancelarija za ljudske resurse Sa naznakom: za Javni oglas za potrebe Službe predsjednika Opštine Tuzi. Kontakt tel: +38220875167;
Naziv zanimanja
Diplomirani ekonomista
Broj prijave
202812100056
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Poznavanje rada na računaru
Zanimanja
Diplomirani ekonomista
VSS društvenog smjera

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-875-167
Fax
020-875-167
Email
tuzi@tuzi.org.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)