OGLASI

Referent/kinja vozač/ica-kurir/ka
OPŠTINA TUZI
Tuzi
23/11/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
23/11/2022
Poslodavac
OPŠTINA TUZI
Adresa
TUZI B.B.
Opština
TUZI
Naziv radnog mjesta
Referent/kinja vozač/ica-kurir/ka
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Tuzi
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Organizovana
Probni rad
12
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
Crna Gora Opština Tuzi Tuzi bb Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Tuzi – Kancelarija za ljudske resurse, objavljuje javni oglas za potrebe Službe predsjednika Opštine Tuzi. Oglašava se potreba za prijem u radni odnos: 1. Referent/kinja – vozač/ica -Kurir/ka- Kabinet predsjednika - Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme; - III ili IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima u IV1 ili III nivou kvalifikacije obrazovanja; - položen stručni ispit za rad u državnim organima ( radni odnos može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa); - položen vozački ispit B kategorije; - poznavanje albanskog jezika. Potrebna dokumentacija: - obrazac prijave na slobodno radno mjesto, (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto kandidati mogu preuzeti sa sajta opštine Tuzi, www.tuzi.org.me ili neposredno u arhivi Opštine Tuzi), - Curriculum Vitae – CV, - ovjerena kopija biometrijske lične karte, - ovjerena diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja, - uvjerenje da nije osuđivano za krivično djelo koje ga čine nedostojnim za rad u državnom organu, pribavlja organ po službenoj dužnosti, - ovjeren dokaz (uvjerenje/potvrda) o potrebnom radnom iskustvu, - ovjeren dokaz za vozački ispit B kategorije; - ovjereno uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima ( radni odnos može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa). Probni rad je obavezan za državnog službenika koji prvi put zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme u državnom organu. Probni rad traje jednu godinu. Kandidati su dužni Kancelariji za ljudske resurse (u daljem tekstu Kancelarija) dostaviti uz prijavu na javni oglas original dokumentaciju ili ovjerene fotokopije dokumentacije. U državnom organu ne može da zasnuje radni odnos lice koje je korisnik prava na penziju, u skladu sa zakonom. Državni službenik, odnosno namještenik koji je ostvario pravo na otpremninu ne može zasnovati radni odnos u državnom organu ili pravnom licu, u periodu od jedne godine od dana isplate otpremnine. Ograničenje se ne odnosi na lice koje vrati cjelokupni iznos isplaćene otpremnine. Provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, zavisno o kategorije radnog mjesta će se sprovesti se u skladu sa članom 115 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, broj 02/18, 34/19, 038/20, 050/22 i 84/22). Popis propisa potrebnih za postupak provjere: Ustav Crne Gore, Zakon o lokalnoj samoupravi, Odluka o organizaciji i načinu rada Opštine Tuzi, Uredba o kancelarijskom poslovanju, Zakon o upravnom postupku, Zakon o radu, Zakon o državnim službenicima i namještenicima. Pisano testiranje sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela i podrazumijeva izradu pisanog testa. Provjera znanja daktilografije, informatike ili stranog jezika vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima u ovim oblastima. Pisani test izrađuje se u elektronskoj formi, pod šifrom. O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere, kandidati sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa ce biti obaviješteni preko internet stranice Opštine Tuzi, najkasnije pet dana prije dana provjere. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv organa i radnog mjesta) na adresu: Opština Tuzi Sekretarijat za lokalnu samoupravu - Kancelarija za ljudske resurse Sa naznakom: za Javni oglas za potrebe Službe predsjednika Opštine Tuzi. Kontakt tel: +38220875167;
Naziv zanimanja
SSS-III
Broj prijave
202812200228
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
SŠS-IV
SSS-III

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-875-167
Fax
020-875-167
Email
tuzi@tuzi.org.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.