OGLASI

strijelac/kinja - pomoćnik/ca nišandžije/ke puškomitraljeza
MINISTARSTVO ODBRANE
Golubovci
22/06/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
22/06/2022
Poslodavac
MINISTARSTVO ODBRANE
Adresa
JOVANA TOMAŠEVIĆA 29
Opština
GOLUBOVCI
Naziv radnog mjesta
strijelac/kinja - pomoćnik/ca nišandžije/ke puškomitraljeza
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Golubovci
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
12 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Radna mjesečna zarada
450
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Prevoz
Obezbijedjen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
Posebna znanja i vještine: - visina 185-195 cm - tjelesna težina 80-95 kg, - fizička spremnost minimum 70% Ministarstvo odbrane, na osnovu člana 5 stav 2 Pravilnika o načinu prijema lica u službu u Vojsci Crne Gore i rezervni sastav Vojske i načinu izbora kadeta („Službeni list Crne Gore“, broj 18/18), raspisuje J A V N I O G L A S Za prijem 3 lica u službu u Vojsci Crne Gore, u svojstvu vojnika/kinja po ugovoru, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine, i to na sljedeća formacijska mjesta: 1. Strijelac/kinja - pomoćnik/ca nišandžije/ke puškomitraljeza, Bataljon za borbenu podršku, Vojska Crne Gore, mjesto službovanja Golubovci, jedan izvršilac, 2. Snajperista/kinja, Bataljon za borbenu podršku, Vojska Crne Gore, mjesto službovanja Golubovci, jedan izvršilac i 3. Strijelac/kinja, Bataljon za borbenu podršku, Vojska Crne Gore, mjesto službovanja Golubovci, jedan izvršilac. OPŠTI USLOVI JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM LICA: 1) da su crnogorski državljani i da nemaju državljanstvo druge države; 2) da nijesu mlađi od 18 godina; 3) da ispunjavaju uslove u pogledu zdravstvene i psihološke sposobnosti za službu u Vojsci; 4) da zadovoljavaju kriterijume u pogledu fizičke sposobnosti, u skladu sa standardima koje utvrđuje Ministarstvo; 5) da imaju odgovarajuće obrazovanje, u skladu sa ovim zakonom; 6) da nijesu osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, odnosno da nijesu pravosnažno osuđeno za krivično djelo protiv: ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore; čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom; života i tijela; slobode i prava čovjeka i građanina; polne slobode, braka i porodice; zdravlja ljudi; zaštite na radu; opšte sigurnosti ljudi i imovine; pravnog saobraćaja; službene dužnosti; pravosuđa; javnog reda i mira; časti i ugleda; Vojske Crne Gore; imovine i državnih organa; 7) da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti; 8) da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određene djelatnosti, odnosno dužnosti; 9) da im u poslednje tri godine prije prijema u službu u Vojsci nije prestala služba u državnom organu ili pravnom licu zbog teže povrede službene dužnosti i 10) da ne postoje bezbjednosne smetnje za prijem u službu u Vojsci. POSEBNI USLOVI JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM LICA: I Posebni uslovi za vršenje poslova formacijskih mjesta: 1) za formacijska mjesta pod rednim brojevima 1, 2, i 3 lica treba da imaju završeno srednje obrazovanje (najmanje III nivo kvalifikacije obrazovanja), potrebna visina 185 – 195 cm, tjelesna težina 80 – 95 kg i fizička sposobnost minimum 70%. Lice koje se prima u službu u Vojsci u svojstvu vojnika/kinje po ugovoru na dan podnošenja prijave ne može biti starije od 25 godina. II Za lica koja ispunjavaju opšte i posebne uslove oglasa, Ministarstvo odbrane će organizovati provjeru zdravstvene, fizičke i psihološke sposobnosti, bezbjednosnu provjeru i intervju. UGOVOR O SLUŽBI U VOJSCI I OBAVEZE NAKON PRIJEMA U SLUŽBU U VOJSCI CRNE GORE 1) Sa licem koje je izabrano za prijem u službu u Vojsci, u svojstvu vojnika/kinja po ugovoru, zaključuje se ugovor o službi u Vojsci na period od godinu dana, sa mogućnošću da se naredni ugovor može zaključiti na period od tri godine; 2) Lice koje bude primljeno u službu u Vojsci, upućuju se na odgovarajuću obuku u skladu sa Zakonom o Vojsci Crne Gore i u obavezi je da istu uspješno završi. ZAINTERESOVANA LICA TREBA DA PRILOŽE SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU: - prijavni formular (www.gov.me/mod); - uvjerenje o crnogorskom državljanstvu; - izvod iz matične knjige rođenih;  kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, već ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte; - ovjerenu izjavu da nemaju državljanstvo druge države; - uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci); - ovjerenu fotokopiju svjedočanstava za svaku godinu školovanja i ovjerenu kopiju diplome o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja); - ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole, za formacijska mjesta gdje je to predviđeno kao poseban uslov; - potvrdu izabranog doktora o nepostojanju psihičkih, zaraznih i hroničnih bolesti, a žene i potvrdu izabranog doktora za žene, a koje nijesu starije od mjesec dana; - ostale dokaze o ispunjavanju posebnih uslova za vršenje poslova formacijskih mjesta i - biografiju (CV). Prijave, uz koje nijesu priložena sva tražena dokumenta, kao i nepotpune i neblagovremene prijave, neće se razmatrati. Napomena: Kandidati se mogu prijaviti na više pozicija, što navode u prijavi. NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA JAVNI OGLAS Lica koja se prijavljuju na javni oglas, prijavnu dokumentaciju treba da šalju na adresu: Ministarstvo odbrane – Direktorat za upravljanje ljudskim resursima, Ulica Jovana Tomaševića broj 29, Podgorica, sa naznakom “Za javni oglas za prijem lica u službu u Vojsci Crne Gore, u svojstvu vojnika/kinja po ugovoru”. JAVNI OGLAS JE OTVOREN ZAKLJUČNO SA 07.07.2022. GODINE. Više informacija u vezi javnog oglasa možete dobiti putem telefona, broj 020/483-327, radnim danima od 09,00 do 14,00 časova. C R N A G O R A MINISTARSTVO ODBRANE P R I J A V A na javni oglas za popunu upražnjenih formacijskih mjesta vojnika/kinja po ugovoru u Vojsci Crne Gore _________________________________________________________________________________________ (Ime, ime oca, prezime) ___________________________________ _________________________________ (jedinstveni matični broj) (mjesto rođenja) ___________________________________ _________________________________ (mjesto prebivališta) (državljanstvo) ________________________________________________________________________________________ (Naziv završene škole i zanimanje) Prijavljujem se na: *upisati broj i naziv formacijskog mjesta, jedinicu i mjesto službovanja *navesti po prioritetima, ukoliko se prijavljujete za više pozicija ___________________________________ ____________________________ (e-mail) (broj telefona) ___________________________________ (Adresa stanovanja) U _____________________________2022. godine ____________________________ (mjesto i datum) (potpis) Ul. Jovana Tomaševića 29, 81000 Podgorica Tel: 020/483 554 i 483 482 Web: www.gov.me/mod ZAINTERESOVANA LICA TREBA DA PRILOŽE SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU: - prijavni formular (www.gov.me/mod); - uvjerenje o crnogorskom državljanstvu; - izvod iz matične knjige rođenih;  kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, već ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte; - ovjerenu izjavu da nemaju državljanstvo druge države; - uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci); - ovjerenu fotokopiju svjedočanstava za svaku godinu školovanja i ovjerenu kopiju diplome o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja); - ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole, za formacijska mjesta gdje je to predviđeno kao poseban uslov; - potvrdu izabranog doktora o nepostojanju psihičkih, zaraznih i hroničnih bolesti, a žene i potvrdu izabranog doktora za žene, a koje nijesu starije od mjesec dana; - ostale dokaze o ispunjavanju posebnih uslova za vršenje poslova formacijskih mjesta i - biografiju (CV). Prijavna dokumentacija se šalje na adresu: Ministarstvo odbrane – Direktorat za upravljanje ljudskim resursima, Ulica Jovana Tomaševića broj 29, Podgorica, sa naznakom “Za javni oglas za prijem lica u službu u Vojsci Crne Gore, u svojstvu vojnika/kinja po ugovoru”. Rok za podnošenje prijavne dokumentacije: od 22.06. do 07.07.2022. godine. Ul. Jovana Tomaševića 29, 81000 Podgorica Tel: 020/483 554 i 483 482 Web: www.gov.me/mod
Naziv zanimanja
SSS-III
Broj prijave
202892200040
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
SSS-III

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020/483-327

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.