Obrazovanje i osposobljavanje odraslih

Obrazovanje i osposobljavanje odraslih


Obrazovanje i osposobljavanje odraslih se realizuje kroz programe aktivne politike zapošljavanja:

  • obrazovanje i osposobljavanje za sticanje stručnih kvalifikacija, odnosno ključnih vještina;
  • osposobljavanje za sticanje radnog iskustva potrebnog za samostalno obavljanje poslova u određenom nivou obrazovanja;
  • osposobljavanje za sticanje znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta kod poslodavca i
  • druge programe osposobljavanja.

Programi obrazovanja i osposobljavanja namijenji su nezaposlenim licima iz evidencije Zavoda  i zaposlenim za čijim je radom prestala potreba zbog tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih promjena.

Ovi programi nezaposlenim licima omogućavaju povećanje zapošljivosti i zapošljavanje, a zaposlenim licima zadržavanje zaposlenosti u uslovima ekonomskih, tehnoloških i restrukturalnih promjena kod poslodavca.

Organizator obrazovanja može biti izvođač programaobrazovanja i osposobljavanja za sticanje stručnih kvalifikacija, odnosno ključnih vještina.

Poslodavac može biti izvođač programa osposobljavanja za sticanje radnog iskustva potrebnog za samostalno obavljanje poslova u određenom nivou obrazovanja, programa osposobljavanja za sticanje znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta kod poslodavca i drugih programa osposobljavanja. Ove programe poslodavac može sprovoditi za svoje potrebe i potrebe tržišta rada.

Izbor organizatora obrazovanja vrši se putem javnog poziva. Zavod raspisuje javni konkurs za realizaciju programa obrazovanja i osposobljavanja u sredstvima javnog informisanja i na sajtu – https://www.zzzcg.me/., sa kojeg se može preuzeti i zahtjev za realizaciju ovih programa.

Postupak izbora izvođača programa obrazovanja i osposobljavanja sprovodi Zavod.

Međusobna prava, obaveze i odgorovnosti Zavoda i izvođača programa  uređuju se ugovorom.

Međusobna prava, obaveze i odgovornosti Zavoda i nezaposlenog lica uključenog u program u kojem ne zasniva radni odnos uređuju se ugovorom.

Međusobna prava, obaveze i odgovornosti zaposlenog u programu i poslodavca uređuju se ugovorom o radu.

Nezaposleni, ako ste zainteresovani za učešće u programima obrazovanja i osposobljavanja, obratite se vašem savjetniku za posredovanje pri zapošljavanju u birou rada. On će vas informisati o uslovima, načinu, mjestu i vremenu realizacije ovih programa i pružiti vam stručnu pomoć i podršku tokom i nakon njihove realizacije.

Programi obrazovanja i osposobljavanja organizuju se da bi omogućili sticanje stručnih kvalifikacija i ključnih vještina traženih na tržištu rada.

Kao učesnici ovih programa možete ostvariti pravo na novčanu pomoć. Ukoliko ste učesnik programa koji se realizuje van mjesta prebivališta, odnosno boravka možete ostvariti i pravo na naknadu troškova prevoza.

Ova prava možete ostvariti podnošenjem zahtjeva Zavodu, prema mjestu prijavljivanja u evidenciju o nezaposlenim licima. Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć i na naknadu troškova prevoza podnosi se u roku od 30 dana od dana uključivanja u programe obrazovanja i osposobljavanja. Novčana pomoć i naknada troškova prevoza isplaćuje se za dane provedene na obrazovanju i osposobljavanju, a vrši se mjesečno unazad, na osnovu izvještaja o prisustvu tokom programa i potvrde o visini troškova prevoza, izdate od strane javnog prevoznika.

Programi osposobljavanja organizuju se da bi vam pružili mogućnost za sticanje znanja, vještina i kompetencija, odnosno radnog iskustva za samostalno obavljanje poslova u stečenom nivou obrazovanja. Programima osposobljavanja za rad kod poslodavca  stičete znanja i vještina potrebne za obavljanje poslova određenog radnog mjesta. Zapošljavanjem u programima osposobljavanja koje realizuju poslodavci stičete prava iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom.

Nezaposleni, iskoristite mogućnost da vas poslodavac kod kojeg ste stekli znanja i vještine tokom programa osposobljavanja, zadrži u radnom odnosu i uključite se u svijet rada.

Poslodavci, ostvarimo saradnju na planu realizacije programa osposobljavanja za samostalan rad i programa osposobljavanja za rad kod poslodavca i brzo i efikasno zadovoljite potrebe za nedostajućom radnom snagom. Zavod će, saglasno vašim potrebama, pripremiti nezaposlena lica za uključivanje u programe i učestvovati u finansiranju troškova osposobljavanja ovih lica.

Za realizaciju programa osposobljavanja za samostalan rad i rad kod poslodavca Zavod će vam dodijeliti državnu pomoć male vrijednosti tzv „de minimis“ pomoć. Pomoć dodijeljena jednom privrednom subjektu tokom bilo kojeg perioda od tri fiskalne godine koja ne prelazi 200.000 € smatra se de minimis pomoći.