Posredovanje temeljna aktivnost Zavoda

21/09/2017

Dnevne novine, 21.09.2017. godine

Programom rada Vlade i Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za Poglavlje 19 Socijalna politika i zapošljavanje, planirano je da Predlog Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti Vlada utvrdi u toku IV kvartala tekuće godine.

Posredovanje je temeljna naslovna-1-s

Završena je javna rasprava o Nacrtu zakona. U toku je sumiranje predloga, sugestija i mišljenja, nakon čega će resorno ministarstvo pripremiti izvještaj o javnoj raspravi.

Nacrt zakona pripremila je međuresorska radna grupa, formirana od predstavnika nadležnih institucija, socijalnih partnera i nevladinog sektora, uz podršku hrvatskih eksperata.

■ USKLAĐENOST

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao glavni nosilac aktivnosti za poglavlje koje se bavi ovim pitanjima, po riječima ministra Kemala Purišića, ima obavezu da kreira zakonski okvir koji će omogućiti veću fleksibilnost i efikasnost na tržištu rada. Cilj je povećati zapošljivost i tim uticati na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti, stvoriti uslove za veću aktivaciju. U saradnji sa institucijama sistema, zaduženim za kreiranje obrazovne politike, treba doprinijeti usklađivanju ponude i tražnje na tržištu rada, a samim tim i ekonomskom razvoju Crne Gore.

“Imajući u vidu stanje i kretanje na tržištu rada u Crnoj Gori, karakteristike zaposlenosti i nezaposlenosti, donošenje ovog zakona ima za cilj da se kvalitativno unaprijede usluge za tržište rada za nezaposlena lica i ostale tražioce zaposlenja, sa ciljem njihovog bržeg prilagođavanja i uključivanja na tržište rada”, nedavno je kazao ministar Kemal Purišić, otvarajući Okrugli sto u Podgorici.

Naglasio je da su rješenja predložena u tekstu Nacrta usaglašena sa načelima politike zapošljavanja Evropske unije, odnosno, odlukama Savjeta EU o smjernicama politike zapošljavanja, kao i Strategijom Evropa 2020. Takođe, Nacrt je usaglašen i sa standardima sadržanim u konvencijama Međunarodne organizacije rada.

Ministar je posebno izdvojio Konvenciju br. 102 o minimalnoj normi socijalnog obezbjeđenja, pri definisanju instituta novčane naknade, u dijelu koji se odnosi na uslov za ostvarivanje tog prava: prethodni staž osiguranja, vrijeme trajanja prava i na visinu novčane naknade.

Ovim zakonom uređuju se poslovi u vezi sa zapošljavanjem, aktivnosti u cilju podsticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage, novog zapošljavanja i samozapošljavanja, evidencije u oblasti zapošljavanja, kao i uređenje, upravljanje, obavljanje djelatnosti i finansiranje Zavoda za zapošljavanje.

■ USLUGE

Posredovanje pri zapošljavanju prepoznato je kao temeljna aktivnost po kojoj se prepoznaje uloga Zavoda za zapošljavanje na tržištu rada. Ta aktivnost je istaknuta i u samom nazivu zakona, izmjenom naziva važećeg Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti. U odnosu na postojeća zakonska rješenja, usluge na tržištu rada izdvojene su od mjera aktivne politike zapošljavanja. Pod uslugama se podrazumij eva priprema za zapošljavanje i posredovanje pri zapošljavanju. Priprema za zapošljavanje obuhvata: informisanje o mogućnostima i uslovima zapošljavanja, savjetovanje radi povećanja zapošljivosti, profesionalna orijentacija, radno-socijalna integracija i individualni plan zapošljavanja. Poslove posredovanja pri zapošljavanju Zavod obavlja na osnovu evidencije nezaposlenih lica i ostalih tražilaca zaposlenja, kao i na osnovu procjene potrebnih znanja, vještina i sposobnosti za rad na određenim poslovima u neposrednoj saradnji sa poslodavcem, kroz izbor, predselekciju i selekciju. Zavod za zapošljavanje je prepoznat kao glavna institucija koja treba da implementira zakonska rješenja, kroz pružanje usluga za nezaposlene, aktivne programe zapošljavanja, vođenje odgovarajućih evidencija i statistike, te prava na ostvarivanje novčane naknade.

Posredovanje pri zapošljavanju u inostranstvu

Posebno je uređeno posredovanje pri zapošljavanju u inostranstvu, koje je do sada bilo regulisano Zakonom o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu. Posredovanje pri zapošljavanju u inostranstvu ostvaruje se na osnovu prijave potrebe za zapošljavanjem kod stranog poslodavca, koju prima, objavljuje i realizuje Zavod, odnosno agencija. Zavod je dužan da: poslove posredovanja obavlja u saradnji sa nadležnim organima države zaposlenja, da lica upoznaju sa uslovima života i rada kod stranog poslodavca i njihovim pravima i zaštitom po osnovu rada i boravka u inostranstvu.

Mjere APZ po EUROSTAT u

U odnosu na postojeći zakon, mjere aktivne politike zapošljavanja definisane su u skladu sa EUROSTAT metodologijom. Mjere aktivne politike zapošljavanja odnose se na: obrazovanje i osposobljavanje odraslih, podsticaje za zapošljavanje, podržano zapošljavanje, direktno otvaranje radnih mjesta i podsticaje za preduzetništvo. Navedene mjere će se sprovoditi kroz programe koje donosi Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje, kao doprinos konstantnog prilagođavanja brzim promjenama na tržištu rada. U zavisnosti od potreba tržišta rada Zavod za zapošljavanje, može sprovoditi i druge mjere aktivne politike zapošljavanja.

Članak možete preuzeti ovdje.