Saopštenje za javnost predsjednice UOZZZCG Hadži Vesne Vujošević

05/08/2021

Nakon preuzimanja funkcije predsjednica Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Hadži Vesna Vujošević, obavila je uvid u dokumentaciju o poslovanju  Zavoda i došla do podataka koji ukazuju  da su ranije rukovodeće strukture kršile zakon, Kolektivni ugovor kao i druga opšta akta. Analiza rada prethodnih rukovodilaca upućuje i na  nesavjestan rad i zloupotrebu službenog položaja.  

Takvim postupcima prethodnih direktora Zavoda narušen je ugled institucije i nanijeta je višemilionska šteta budžetu Crne Gore.

Kršenjem zakona i Kolektivnog ugovora ZZZCG od strane prethodnih rukovodilaca, a na štetu zaposlenih, prouzrokovan je veliki  broj radnih sporova pred nadležnim sudovima, koji su završeni pravosnažnim presudama u korist zaposlenih, čime su nastali ogromni troškovi postupka na teret budžeta Crne Gore. Ti troškovi, u periodu od 2012. godine do sada, iznose preko 6.000.000,00 €!

Prethodni menadžment Zavoda nije pokušao da pregovara sa zaposlenima, niti su budžetom  planirana finansijska sredstva za otplate dugova iz prethodnog perioda, kako bi se smanjili ogromni troškovi parničnog i izvršnog postupka, koji su često bili  nekoliko puta veći i od samog iznosa glavnog potraživanja zaposlenog.

Nesavjesnim radom prethodnih direktora i menadžmenta dovedeno je u pitanje i samo  funkcionisanje Zavoda.

Kontrolom je konstatovana teška zloupotreba prilikom formiranja brojnih komisija za čijim konstituisanjem nije bilo objektivne potrebe, jer  su svi poslovi za koje su se formirale Komisije spadali u  osnovnu djelatnosti Zavoda. Kao dokaz za ove tvrdnje su  preporuke DRI još iz 2008. godine! Državna revizorska institucija je tada izvršila kontrolu poslovanja Zavoda i tom prilikom dala Preporuku da se preispita rad svih komisija formiranih do tada, jer su smatrali da se poslovi koji su predmet rada komisija mogu obavljati u okviru redovnog radnog vremena i redovnih radnih aktivnosti. I da, samim tim, nema potrebe za dodatnim plaćanjima. DRI je u tom izvještaju navela i da su, tamo gdje se utvrdi da nije bilo potrebe za formiranjem komisija, članovi  dužni da izvrše povraćaj isplaćenih naknada.

U tom periodu na čelu Zavoda bio je  Zoran Jelić, (današnji Senator DRI), koji je “postupio” po njihovim Preporukama i ukinuo sporne odluke. Ali, par dana nakon ukidanja odluka  Jelić  ponovo  formira iste komisije! U većini odluka o formiranju komisija navodilo se da će se posebnim rješenjima odrediti naknada za rad u komisijama, ali donosioci odluka nikada nisu postupali po njima, odnosno nikada nisu donijeli posebna rješenja o naknadi.

Da apsurd bude veći, zaposleni koji su formalno bili angažovani u tim komisijama, nikada te poslove nisu obavljali van radnog vremena. Neki od njih su  primali varijabile “zbog povećanog obima posla”, kojeg objektivno nije ni bilo.

Navedene komisije formirane su u periodu od 2008. do 2016. godine.

Zbog ovih drastičnih propusta direktora, zaposleni, angažovani u tzv. faktički “nepostojećim komisijama”, stiču osnov za utuženje kako bi dobili svoje nadoknade,  za koje su već bili plaćeni varijabilnim dodatkom.

Brojna utuženja pokrenuta su ne samo od strane zaposlenih, čija su prava bila uskraćena, već su se u svojstvu tužilaca našli, vjerovali ili ne,  bračni par Vukica i Zoran  Jelić (koji je takodje sa ostalim tuziocima primio novcanu naknadu od 13000 € za stetu koju je “sam sebi ucinio”),  čijim neradom ili nemarnošću je i došlo do ove situacije.

I u ovim postupcima sud je presudio u korist zaposlenih, pa je pored glavnog potraživanja zaposlenima isplaćena i kamata. Sve naknade sa troškovima postupka  naplaćene su prinudnim putem a na teret budžeta CG.

Takođe, kroz finansijsku dokumentaciju došlo se do frapantnih podataka o trošenju sredstava Zavoda na reprezentaciju u ugostiteljskom objektu AND1.

Kada se saberu cifre, koje su trošene u navedenom objektu duži niz godina, dolazi se do zapanjujuće sume u iznosu od oko 30.000,00 eura. Informacije do kojih je došlo novo rukovodstvo govore da su navedena sredsva u najvećoj mjeri trošila lica koja nisu zaposlena u ZZZ, a radi se o najbližim srodnicima, odnosno djeci bračnog para Jelić, koji su dugi niz godina  smjenjući se,  obavljali funkciju direktora u Zavodu. Ovdje se može govoriti i o krivičnom djelu jer se novac Zavoda trošio za privatne potrebe članova porodice tadašnjih rukovodilaca, a tretirao se kao trošak reprezentacije.

Bračni par Jelić je za vrijeme svog mandata  izdavao poslovni prostor koji je u vlasništvu Narodne banke Srbije. Naime, Trgovinski sud u Beogradu je pravosnažnom presudom V.P. 617/07 od 23.12.2008. godine utvrdio da je prestao da važi ugovor u fiducijarnom prenosu prava svojine i njegovo pravno dejstvo a koji je zaključen između pravnog prethodnika Narodne banke Srbije (Montex banka) i ZZZCG. Riječ je o prostoru u vanprivredi oznake PD 89, sprat P, površine 81m² i o poslovnom prostoru PD 117, P1, površine 343m².

 I ovo je primjer nesavjesnog rada  Jelića, a budžet Crne Gore  oštećen je  za iznos od 95.087,90€. I ovaj iznos je naplaćen, takođe prinudnim putem, od strane Narodne banke Srbije.

Prilikom kontrole poslovanja Zavoda u 2020. godini, za vrijeme mandata Sulja Mustafića, Državna revizorska institucija je  takođe  uočila brojne nepravilnosti, posebno one koje se  odnose na rad Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, kao i u partijskom zapošljavanju članova Bošnjačke stranke.

Naime,  uvidom u  dio dokumentacije za pravdanje isplata subvencija zarada lica sa invaliditetom, DRI  je utvrdila da za isplate u iznosu od 211.395,75€ nije prikazan  dovoljan ili adekvatan dokaz na osnovu kojeg je izvršena isplata subvencije.

Projekat  zapošljavanja lica sa invaliditetom započeo je u vrijeme kada je direktorica Zavoda bila Vukica Jelić. Ona je 2016. godine donijela Odluku kojom je odredila naknade za članove Centralne Komisije zadužene za praćenje realizacije projekta.

Međutim, bivša direktorica nije postupala po Odluci koju je sama donijela, članovima komisije nije isplaćivana utvrđena naknada, a Odluka nije stavljena van snage. Riječ je o klasičnoj zloupotrebi službenog položaja jer je članovima komisije  to bio osnov da za zaštitu svojih prava pokrenu postupak pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova. U ovom postupku vještak ekonomsko finansijske struke odredio je  naknadu za sedam zaposlenih  u Zavodu u iznosu od oko 800.000,00 eura.

Zapanjujuća je činjenica da jedan  od ovih sedam  zaposlenih, tada sa radnim iskustvom od 2 godine, potražuje iznos od 185.000,00 eura.

Takođe je DRI utvrdila da Zavod ne posjeduje evidenciju o licima koja su zaposlena  nakon projekta po pozivu 2019. godine za dodjelu bespovratnih sredstava – Granta za zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Nakon podnošenja završnog izvještaja, DRI je utvrdila da Zavod ne kontroliše  poslodavce, odosno ne provjerava da li su lica sa invaliditetom  u radnom odnosu  ili ne. Dakle, ukoliko Zavod nema evidenciju o tome da li su oni i dalje zaposleni  nakon završenog projekta, postavlja se pitanje koja je svrha i funkcija Zavoda u svemu tome. Da li je zaista svrha bila zapošljavanje lica sa invaliditetom ili  “čašćavanje” određenih  nevladinih organizacija čiji je bilans stanja i uspjeha prilikom prijave na konkurs bio nula. I da li iza ovih NVO “stoji” određena politička grupacija?

Uvidom u dokumentaciju za vrijeme mandata direktora Sulja Mustafića uočeno je  i partijsko zapošljavanje. Naime, od 44  zaposlenih u Zavodu za vrijeme njegovog mandata, njih desetak su članovi  opštinskih odbora Bošnjačke stranke, a postoji osnovana sumnja da jedna osoba prima redovnu zaradu,  a uopste se ne pojavljuje na poslu. Ovom prilikom pozivamo da nadležni u Upravi policije, koji rukovode Sektorom privrednog kriminala, pošalju svoje najbolje inspektore koji bi izvršili kontrolu i izuzeli navedenu dokumentaciju, jer se, po našim procjenama, radi o izvršenim kvalifikovanim oblicima krivičnog djela protiv službene dužnosti, i to zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog rada u službi, propisanih KZCG.