Svako peto lice sa evidencije bilo korisnik nekog programa ili mjere

23/01/2020

Dnevne novine, 23.01.2020. godine

Na evidenciji nezaposlenih Područne jedinice Bijelo Polje, za opštine Bijelo Polje, Kolašin i Mojkovac, na kraju 2019. godine nalazilo se 4.176 nezaposlenih lica. Stopa registrovane nezaposlenosti tamo je oko 24 odsto i gotovo tri odsto je niža nego u uporednom periodu 2018. godine, kazala je načelnica Područne jedinice Bijelo Polje Slađana Nedović.

■ STRUKTURA

“Skoro polovina nezaposlenih je sa završenom srednjom školom lll i lV stepen stručne spreme, a više od trećine nezaposlenih su polukvalifikovani i bez stručne spreme. Visoko je učešće mladih i lica sa invaliditetom. Mladih do 30 godina je 21 odsto ili 873 lica, dok je lica sa invaliditetom 26 odsto ili 1.086 lica. Samim tim najviše pažnje posvećeno je ovim ciljnim grupama kroz realizaciju programa koji doprinose njihovoj boljoj zapošljivosti”, navela je Nedović.

Ona je istakla da su posvećenim, profesionalnim i odgovornim radom korisnicima njihovih usluga, nezaposlenim licima i poslodavcima, bili servis tokom svih 12 mjeseci.

“Bavili smo se posredovanjem pri zapošljavanju, realizovali sve planirane mjere aktivne politike zapošljavanja, intenzivirali saradnju sa poslodavcima i lokalnom samoupravom”, podsjetila je načelnica Područne jedinice Bijelo Polje napominjući da je kretanje prijavljenih nezaposlenih živ proces koji zavisi od mnogo faktora.

Na prvom mjestu, kako je rekla, na to utiču sezonske i druge radne migracije.

“Radi angažovanja lica na sezonskim poslovima, tokom 2019. godine, posredovali smo za gotovo 700 lica. Kako bismo uspješno odogovorili zahtjevima poslodavaca početkom aprila, u okviru javne kampanje države ‘Zaposlimo domaće da Crna Gora radi’, u Bijelom Polju je održan Mini sajam zapošljavanja. Tom prilikom je slobodna radna mjesta ponudilo više od 20 poslodavaca, većinom sa Crnogorskog primorja, a posjetilo ga je preko 300 nezaposlenih. Tokom cijele godine na zahtjev preko 55 lokalnih poslodavaca organizovane su selekcije za izbor novih radnika”, saopštila je Nedović i dodala da su uspjeli sve realizovane programe da ponude upravo mladima, uzimajući u obzir da je njihovo veliko učešće u ukupnom broju nezaposlenih u opštinama u nadležnosti PJ Bijelo Polje.

■ PROGRAMI

U cilju aktivne politike zapošljavanjZavod za zapošljavanje Crne Gore posredstvom područnih jedinica realizuje programe obrazovanja odraslihstručnog osposobljavanja visokoškolaca, programe javnih radova, kao i zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom.

“U programima aktivne politike zapošljavanja učestvovala su 664 lica, dok je u programima i mjerama profesionalne rehabilitacije učestvovalo 197 lica sa invaliditetom. Ukupan broj učesnika programa u broju prijavljenih nezaposlenih lica čini oko 20 odsto, što znači da je svako peto lice sa evidencije bilo korisnik nekog programa ili mjere. Kroz javne radove je radilo 59 lica kod 12 izvođača. Istovremeno, programe osposobljavanja za sticanje stručnih kvalifikacija kozmetičar, frizer, kuvar, pomoćni kuvar, računovodstveni tehničar, zaštitar imovine, pohađala su 72 lica, dok je programe za sticanje ključnih vještina, rad na računaru, učenje stranih jezika, obuka vozača B i C kategorije pohađalo 47 lica”, precizirala je ona.

Stručno osposobljavanje visokoškolaca završila su 283 lica iz Područne jedinice Bijelo Polje, dok je u programu “Stop sivoj ekonomiji” bilo angažovano 51 lice.

“Program ‘Osposobljavanje za rad kod poslodavca’ realizovan je za 75 lica, a ‘Osposobljavanje za samostalan rad’ za 77 lica”, navela je Nedović. To je, kako je rekla, preko 30 odsto ukupno angažovanih kroz program na nivou države. “Želim istaći da je u svim navedenim programima učestvovalo preko 400 mladih, što je više od polovine ukupnog broja učesnika programa i skoro polovina mladih prijavljenih na našim evidencijama. Pored pomenutih mjera, Zavod ima i preventivne mjere usmjerene na pomoć mladima pri izboru budućeg zanimanja. Ovom aktivnošću je u Bijelom Polju obuhvaćeno oko 500 mladih učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola”, kazala je načelnica Pj.

Znatan broj programa tokom prethodne godine usmjeren je bio na lica sa invaliditetom, a bilježi se i, kako je rekla, znatan porast broja zaposlenih OSI.

“Na području opštine Bijelo Polje realizuje se 13 projekata po Grant šemi za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom i dva na području opštine Mojkovac. Projektima u Bijelom Polju obuhvaćeno je 86 lica sa invaliditetom, a u Mojkovcu 14. U mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije tokom godine su uključena 82 lica, a u program Socijalne uključenosti kod izvođača mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije Pamark uključeno je 15 lica sa invaliditetom”, istakla je Nedović.

Poseban izazov u prethodnoj godini, kako je saopštila, bio je prvi Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Programa grantova za samozapošljavanje “Za tvoj biZZZnis”.

Nedović je podsjetila da su o tom programu informisali preko 180 lica, realizovali pripremne trodnevne radionice za detaljno informisanje o programu za 48 lica, što je rezultiralo sa 22 projektna predloga.

“Kao i prethodnih godina, u periodu od septembra do novembra imamo porast broja prijavljenih nezaposlenih lica sa visokom stručnom spremom radi učešća u Programu stručnog osposobljavanja visokoškolaca. Ove godine su 254 visokoškolca od 15. januara započela stručno osposobljavanje“, kazala je Nedović.

Prateći potražnju na lokalnom tržistu rada, kao i ranijih godina, dodaje, najveća potražnja je bila za zanimanjima ugostiteljske i turističke struke.

“I dalje su deficitarna zanimanja profesora matematike, inžinjeri građevinarstva i doktori farmacije”, zaključila je načelnica Područne jedinice Bijelo Polje, za opštine Bijelo Polje, Kolašin i Mojkovac Slađana Nedović.

Originalni članak možete preuzeti ovdje.