Za pravednije, ravnopravnije i lakše ostvarivanje prava OSI

03/06/2021

Pobjeda, 03. jun 2021. godine

PODGORICA – Zavod za zapošljavanje Crne Gore, naredne tri godine, biće partner u realizaciji projekta “Reforma sistema utvrđivanja invaliditeta Prepoznaj moje mogućnosti” i pružiće punu podršku usvajanju nove metodologije za utvrđivanje invaliditeta.

Na konferenciji, na kojoj je predstavljen projekat, ciljevi i planirane aktivnosti učestvovali su i v.d. direktora Zavoda za zapošljavanje Goran Folić i pomoćnica direktora u Sektoru za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom Zagorka Pavićević.

Reformom je predviđeno ukidanje postojećih komisija i osnivanje nacionalnog jedinstvenog tijela (Zavod za vještačenje invaliditeta) koje će vještačiti invaliditet na osnovu nove, jedinstvene, nacionalne metodologije za sve sektore. U okviru postojećeg sistema za utvrđivanje invaliditeta funkcioniše oko 30 komisija, pri čemu svi sektori imaju svoje komisije koje većinski odlučuju na osnovu medicinskih kriterijuma za utvrđivanje invaliditeta (oboljenja i zdravstvenog stanja). Postojeći pravni okvir funkcioniše na osnovu čak šest zakona i 17 podzakonskih akata. Komisije angažuju značajan broj tehničkog osoblja i spoljnih saradnika (oko 200).

Tom prilikom je saopšteno da je u prošloj godini za realizaciju programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom utrošeno je preko 12,8 miliona eura. Istovremeno, u mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije bilo je uključeno 443 osobe sa invaliditetom. Na kraju prošle godine, 1.141 poslodavac je ostvarivao pravo na subvenciju zarade za 2.040 lica sa invaliditetom od kojih je njih 920 radni odnos zasnovalo na određeno vrijeme a 1.120 na neodređeno.

Kako je najavljeno osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori, nakon sprovedene reforme, ostvarivaće prava na sve vrste materijalnih davanja i usluga na pravedniji, ravnopravniji i jednostavniji način. Takođe, biće omogućeno bolje praćenje potencijalnih zloupotreba socijalnih i drugih davanja i usluga, jer će jedna od tekovina ove reforme biti i registar osoba sa invaliditetom i njihovih prava. Osobe sa invaliditetom i organizacije koje ih zastupaju prepoznati su kao ključni partneri u sprovođenju ove kompleksne reforme. U tom smilu organizacije osoba sa invaliditetom će, između ostalog, biti nosioci kampanje za promociju reforme sistema, a prije svega promociju novog pristupa utvrđivanju invaliditeta.

Projekat “Reforma sistema utvrđivanja invaliditeta”, koji je finansijski podržala Evropska unija sa milion eura, sprovodiće UNDP u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva koje predstavljaju lica s invaliditetom, nadležnim ministarstvima i državnim institucijama: Ministarstvom finansija i socijalnog staranja, Ministarstvom ekonomije, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Institutom za javno zdravlje, Fondom PIO, Zavodom za zapošljavanje i centrima za socijalni rad.

Originalni članak možete preuzeti ovdje.