Bez diskriminacije u Prijavi o slobodnom radnom mjestu

03/03/2016

Saglasno odredbi člana 26 Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti („Sl.list CG”, br.14/10,45/12, 61/13 i 20/15) poslodavac je dužan da Zavodu, radi praćenja ponude i tražnje na tržištu rada, prijavi slobodna radna mjesta, koje Zavod oglašava na oglasnoj tabli, internet stranici Zavoda i u medijima.

Analizom primljenih prijava o slobodnom radnom mjestu na obrascu E-1, Zavod je utvrdio da obrazac prijave sadrži elemente diskriminacije po polu i godinama života, koje poslodavci popunjavaju, kao uslove za zasnivanje radnog odnosa.

Da bi spriječili diskriminaciju, Zavod zahtijeva od poslovdavaca da ne popunjavaju dvije sporne rubrike (br.14 pol kandidata i br.15 godine života), što će se u narednom periodu provjeravati prilkom prijema prijave o slobodnom radnom mjestu.

Obrazac prijave o slobodnom radnom mjestu E-1 je sastavni dio propisa koje se odnose na evidencije u oblasti rada i zapošljavanja iz 2000.godine, koji su još u primjeni. U toku je izrada podzakonskih aktata koji će regulisati evidencije u oblasti rada i zapošljavanja u Crnoj Gori, kada će biti usklađeni i obrasci.

Obrazac E-1 možete naći ovdje