Godišnja konferencija za novinare Zavoda za zapošljavanje

23/12/2015

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje na kraju 2015. godine nalazi se 39.016 nezaposlenih lica, što daje stopu registrovane nezaposlenosti od 16,82 %. Prvi put se dešava  da je registrovana stopa veća od stope koju izračunava Monstat, kroz Anketu o radnoj snazi , a koja za treći kvartal  iznosi 16,5 %.

Ove godine nije bilo većih otpuštanja radnika koji su značajnije uticali na stopu nezaposlenosti.

Rast nezaposlenosti, izraženiji od septembra, u najvećoj mjeri, posljedica je primjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, realizacije Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, prisustva strane radne snage na našem tržištu i sezonskog karaktera tržišta rada.

[su_slider source=”media: 23266,23267,22951,22952″ link=”image” target=”blank” width=”360″ height=”220″ responsive=”no” title=”no” mousewheel=”no”]

Od avgusta ove godine raste učešće žena. Nadoknada po osnovu rođenja troje i više djece motivisala je veliki broj žena koje mogu da ostvare ovo pravo,  da se prijave na evidenciju ZZZCG. Tako je na dan 16.12.2014. godine broj nezaposlenih žena na evidenciji Zavoda bio 16.579, a na isti dan ove godine 19.687, tj. za 3.108 ili 18,7% više,  dok je istovremeno broj muškaraca viši za 5,5 %. Posljedica ovih kretanja je i povećanje učešća žena u ukupnoj nezaposlenosti.To učešće je na kraju prvog polugodišta, 30.06.2015. godine, bilo 47,38% da bi do 16.12.2015. godine poraslo na 50,7%. Podaci govore da raste  učešće žena starije dobi, a takođe se prijavljuje veći broj žena koje su radile na crno, prije svega iz trgovine. Dakle većina novoprijavljenih žena nijesu tražioci zaposlenja i napustiće evidenciju Zavoda, nakon ostvarenja prava po osnovu rođenja djece.

Drugi, važan razlog povećanja nezaposlenosti je realizacija Programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca. U septembru, kada je počelo prijavljivanje poslodavaca za učešće u programu na evidenciji Zavoda se od 01.09.-16.12.2015. godine broj nezaposlenih visokoškolaca povećao sa 8.347 na 10.090.

Primjena Zakona o strancima ove godine takođe je rezultirala povećanjem broja nezaposlenih u odnosu na prošlu godinu. Naime, iako je broj izdatih radnih dozvola strancima u ovoj godini bio za 5.881 ili 26,6% niži u odnosu na isti period prethodne godine (16.258:22.139) zapošljavanje stranaca je i u ovoj godini bilo za 3.076 ili 23% veće od zapošljavanja domaće radne snage (16.258:13.182).

Kad je u pitanju tražnja, Zavod je evidentirao 34. 985 slobodna radna mjesta i to je za 17 % manje u odnosu na isti period prošle godine. Analize pokazuju značajan rast turističkog prometa što ukazuje da smanjenje oglašavanja radnih mjesta upućuje ili na rad u sivoj zoni ili na veće zapošljavanje strane radne snage, opet u sivoj zoni. Ovi podaci nas upućuju da se u narednoj godini fokusiramo na osposobljavanje domaćeg kadra, a takođe i na istrajni rad inspekcijskih organa.

Posredstvom Zavoda zaposlena su 13.403 lica. Istovremeno izdato je 16.258 dozvola za rad i zapošljavanje stranaca.

Zavod je i u ovoj godini relizovao aktivnosti zacrtane  Akcionim planom zapošljavanja Vlade i Programom rada Zavoda, a na osnovu ciljeva iz Nacionalne strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa.

Ove godine usmjereno je 10 miliona eura za novčanu naknadu koja pripada nezaposlenim licima, kao osiguranje od nezaposlenosti. Primanja su isplaćivana redovno, u skladu sa dinamikom obračuna.

Svi prioriteti zacrtani na kraju prošle godine su ispunjeni. Fokus je bio na mladima, licima sa invaliditetom i projektima za privlačenje sredstava iz evropskih fondova.

Prvih devet mjeseci ove godine intenzivno se radilo u posredovanju pri sezonskom zapošljavanju. Plan zapošljavanja na sezonskim poslovima za 2015. godinu od 10.000 je ispunjen i posredstvom Zavoda je zaposleno 10.430 lica sa evidencije, što je najbolji rezultat postignut u predhodnih nekoliko godina.

U cilju ostvarenja programskih zadataka realizacije aktivnih mjera za  tekuću godinu, Zavod je realizovao programe stimulisanja zapošljavanja za 3.474 dugoročno nezaposlena lica, ukupne vrijednosti 3.734.206,61 eura.

Programi su prije svega, namijenjeni sjevernim i manje razvijenim opštinama Crne Gore, zbog neravnomjernog razvoja i veće stope nezaposlenosti . I u 2016.  godini nastaviće se sa politikom intenzivnijeg podsticanja zapošljavanja manje razvijenih sredina.

Kroz set programa zapošljavanja, u ovoj godini zaposleno je 1.049 lica na period od tri do 12 mjeseci. Uključeno je 379 poslodavaca, a utrošeno 1.408.000 eura. Po pristiglim informacijama 27% uključenih je zaposleno kod poslodavaca i nakon programa. Očekujemo da će taj broj rasti nakon završetka svih projekata.

Kroz javne radove Zavod je uključio 1.323 nezaposlena lica, finansirao je 59 gerontodomaćica, 404 asistenta u nastavi, 204 personalna asistenta, 100 učesnika programa “Neka bude čisto”.  Ukupno je utrošeno 1.282.000  eura.Najveci dio novca utrošen je za asistente – 900.000, njegu starih 80.000, neka bude čisto 35.000  i  267.000 eura za sve ostale lokalne javne radove u kojima je uključeno 556 teže zapošljivih lica.

Programima obuke i osposobljavanja odraslih obuhvaćena su 653 lica sa evidencije nezaposlenih. Upravo obuke su se pokazale najboljim modelom za pripremu nedostajućeg kadra  na našem tržištu. Iskustvo je pokazalo da se radna snaga može veoma kvalitetno obučiti, za većinu nedostajućih zanimanja za vrijeme ne duže od šest mjeseci. Treba istaći da se svi programi realizuju po važećim  nacionalno verifikovanim programima, kod izvođača koji su licencirani od strane Ministarstva prosvjete i da se nakon programa dobijaju nacionalno važeći sertifikati.

Ove godine Zavod prvi put realizuje program Aktivacija korisnika materijalnog obezbjeđenja porodice. Za 200 učesnika izdvojeno je 50.000 eura.

Mladima do 24 godine je namijenjen program “Mladi u zimskom turizmu”. Za subvencionirano zapošljavanje oko 200 mladih lica obezbijeđeno je 50.000 eura. Program je u toku, a poslodavci se već prijavljuju za subvencije.

slike za tekst 1-compressed

Tokom ove godine Zavod je realizovao pilot program ” Mladi  su naš potencijal, pružimo im šansu”. Ekipa od 50 mladih visokoškolaca, raspoređenih po svim opštinama, daje sjajne rezultate. Obučeni su za pisanje projekata, a naredne godine će se fokusirati na razvoj biznisa i klastera. Na osnovu već ostvarenih rezultata može se zaključiti da su mladi doprinjeli podizanju svijesti nezaposlenih lica o značaju preduzetništva kroz vršnjačku edukaciju, kao i učenika osnovnih i srednjih škola za koje su održali radionice, širom Crne Gore, na temu »Mladi i preduzetništvo«. Učestvuju u izradi biznis planova potencijalnim korisnicima kredita iz kreditne linije Investiciono razvojnog fonda.

U saradnji sa opštinama, turističkim organizacijama, biznis centrima, centrima za socijalni rad, školama, nevladinim sektorom, sportskim klubovima učestvovali su u izradi projektnih aplikacija za dodjelu sredstava iz nacionalnih i međunarodnih fondova. Riječ je o projektima koji se prevashodno odnose na zapošljavanje i pokretanje sopstvenog biznisa, posebno mladih, žena, pripadnika RE populacije i lica sa invaliditetom.

Inicirali su osnivanje tri klastera: u Žabljaku – klaster Udruženje poljoprivrednika durmitorskog područja sa opštinama Šavnik i Plužine, u Kolašinu – klaster poljoprivrednih proizvođača sira, krompira, kajmaka, meda i mlijeka, koji okuplja 30 poljoprivrednih proizvođača. Takođe su, kroz ovaj poljoprivredni klaster pokrenuli postupak izrade sertifikata za zaštitu kolašinskog lisnatog sira i razvoj brenda »Sasvim prirodno«. Treći klaster je iniciran za samostalne proizvođače meda sa teritorije opštine Rožaje.

Zavod je realizovao i programe profesionalne rehabilitacije za 134 teže zapošljiva lica, od kojih su 34 zaposlena lica sa invaliditetom. Ove godine održan je i Sajam zapošljavanja lica sa invaliditetom. Iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju utrošena su tri  miliona eura. Dva miliona za finansiranje grant – šema , a milion za subvencije poslodavcima, opremanje radnog mjesta za lice sa invaliditetom, finansiranje pomagača u radu i finansiranje profesionalne rehabilitacije lica sa invaliditetom. Državna revizorska institucija je kontrolisala rad Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i u  svom izvještaju ocijenila da su aktivnosti Zavoda u skladu sa propisima i da nema nezakonitosti u radu. Predložene su preporuke koje treba da podstaknu veću efikasnost u realizaciji programa koje treba da dovedu do veće zaposlenosti lica sa invaliditetom. Po svim preporukama se već postupa.

Za iduću godinu planirano je da se licima sa invaliditetom usmjeri četiri miliona eura, od kojih je milion druga tranša granta po javnom pozivu iz novembra. Kroz programe aktivnih politika uključeno je i pet lica RE populacije.

Zavod za zapošljavanje je od početka aktivno uključen u sve programe pomoći EU koji pružaju podršku unapređenju tržišta rada i zapošljavanja. U oblasti tržišta rada i zapošljavanja najvažniji je Operativni program za razvoj ljudskih resursa 2012-2013. Realizacija mjera za tržište rada iz ovog Operativnog programa započela je u 2015. godini.

slike za tekst 2-compressed

U oktobru su raspisani pozivi za dostavljanje predloga projekata u okviru dvije grant šeme. Jedna je “Implementacija treninga i projekata za zapošljavanje lica sa invaliditetom i pripadnika RE populacije”, čija je ukupna vrijednost 800.000 €, a cilj je da se olakša i podstakne veća dostupnost programima obrazovanja i zapošljavanja licima sa invaliditetom i populaciji Roma i Egipćana. Druga grant šema, pod nazivom “Mladi, žene i dugotrajno nezaposleni na tržištu rada”, ukupne je vrijednosti 1,3 mil. €, a njen cilj je da promoviše pristup tržištu rada ciljnim grupama nezaposlenih (mladima, ženama i dugotrajno nezaposlenima) kojima je potrebno dodatno osposobljavanje u skladu sa potrebama tržišta rada. Ovdje je Zavod u ulozi aplikanta i poziva sve potencijalne aplikante na saradnju kako bi krajnji korisnici na tržištu rada sredstva iskoristili na najbolji mogući način.

Uskoro počinje realizacija ugovora o uslugama “Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost”. Osnovni cilj ovog projekta je da se poveća djelotvornost mjera aktivne politike zapošljavanja.

U planiraju nove faze pretpristupne pomoći, odnosno IPA-e II, koja je započela 1. januara 2014. godine, fokus je na samom tržištu i krajnjim korisnicima sredstava pomoći EU. Krajnji korisnici su prvenstveno građani Crne Gore, preduzeća, nevladine organizacije, itd. dok institucije sistema usklađuju svoje napore da sredstva budu što adekvatnije raspodijeljena. Ovdje je bitno naglasiti veliku odgovornost Operativne strukture Ministarstva rada i socijalnog staranja, kroz koju je Zavod za zapošljavanje učestvovao u izradi “Sektorskog operativnog programa za obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu politiku” koji je osmišljen za period 2015-2017. Kroz program iz IPA-e II samo za oblast zapošljavanja će biti opredijeljeno 7,4 miliona eura, što čini oko polovine sredstava izdvojenih za ova tri sektora za period 2015-2017. Ova sredstva će biti podijeljena na sljedeće aktivnosti: podrška samozapošljavanju, posebno fokusiranom na mlade nezaposlene, podrška preduzetništvu i otvaranju novih radnih mjesta na sjeveru Crne Gore, podrška osposobljavanju nezaposlenih za deficitarna zanimanja na tržištu rada, sa ciljem povećanja njihove zapošljivosti, podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa i podrška razvoju lokalnih inicijativa za zapošljavanje u 11 opština u Crnoj Gori.

Zavod je sa Delegacijom Evropske unije 1. decembra 2015. godine potpisao ugovor za projekat prekogranične saradnje sa Kosovom pod nazivom “Zajednička akcija za održivo zapošljavanje”. Projekat će se sprovoditi na području opština Berane, Rožaje, Plav i Andrijevica, u Crnoj Gori, i opština Peć, Dečani i Istok, na Kosovu. Realizacija ovog projekta počinje u februaru 2016. godine. Ukupna vrijednost je 310.000 eura, od čega je polovina crnogorski dio. Projekat će osposobiti nezaposlena lica u ruralnim oblastima pomenutih opština za prikupljanje, uzgoj, obradu i tržišni plasman ljekovitog bilja i šumskih plodova, uz obezbijeđen praktični rad na zemljištu. Biće uključeno najmanje 60 nezaposlenih, po 30 iz obje države.

Zavod je ove godine otvorio četiri kancelarije biroa rada u: Golubovcima, Tuzima, Petnjici i Gusinju, kako bi svoje servise što efikasnije približio korisnicima usluga.

Tokom ove godine završena je izgradnja budućeg Centra za rehabilitaciju lica sa invaliditetom. U toku je postupak prve faze javne nabavke u cilju obezbjeđenja neophodne opreme za početak rada.

Redizajniran je sajt Zavoda, u toku je unos važnih sadržaja a početkom naredne godine Zavod će otvoriti i facebook stranicu.

Zavod je ove godine pripremio knjigu procedura po najsavremenijim standardima. Cilj nam je da sve poslovne procese definišemo procedurama kako bi poslovanje Zavoda za zapošljavanje bilo u skladu sa svim obavezujućim propisima. Isto tako cilj nam je da postignemo što veći stepen efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti utrošenih budžetskih sredstava, na zadovoljstvo korisnika naših usluga.

Prioriteti Zavoda u 2016.  biće lica sa ivaliditetom, mladi, razvoj preduzetnišva, projekti i razvoj vještina potrebnih tržištu rada.