OGLASI

Saobraćajno-transportni otpremnik
ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE AD PODGORICA
Bar
01/03/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
01/03/2021
Poslodavac
ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE AD PODGORICA
Adresa
TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA 13
Opština
BAR
Naziv radnog mjesta
Saobraćajno-transportni otpremnik
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Bar
Radno iskustvo
6
Pol
Bez obzira na pol
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
6 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
U turnusima
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Nije organizovana
Prevoz
Nije obezbijeden
Provjera radnih sposobnosti
Provjeru vrši poslodavac
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Vrši se ispravka oglasa za saobraćajno-transportni otpremnik- 6 mjeseci. koji je objavljen 26.02.2021.godine. Umjesto SSS-IV treba da stoji SSS-III. Trajanje oglasa umjesto 2 dana treba da stoji 8 dana. Ostali dio teksta ostaje nepromijenjen. Uslovi: 1. Srednje-stručno obrazovanje u obimu od 180 kredita CSPK-a 2. Stručni ispit za saobraćajno-transportnog otpremnika 3. Zdravstvena grupa 4. Radno iskustvo od 6 mjeseci
Naziv zanimanja
SSS-III
Broj prijave
200102100086
Broj izvršilaca
2
Vještine
Zanimanja
SSS-III

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-441-476
Fax
020-633-957
Email
-

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.