OGLASI

Medicinski/a tehničar/ka
JZU ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI CRNE GORE
Bar
16/01/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
16/01/2023
Poslodavac
JZU ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI CRNE GORE
Adresa
DŽONA DŽEKSONA B.B. PODGORICA
Opština
BAR
Naziv radnog mjesta
Medicinski/a tehničar/ka
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Bar
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
3 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Organizovana
Probni rad
3
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
5
Napomena
JZU Zavod za transfuziju krvi Crne Gore Raspisuje oglas za radno mjesto: medicinski/ka tehničar/ka - 1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme od 3 (tri) mjeseca uz probni rad od 3 (tri) mjeseca. Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove: •srednje obrazovanje u obimu od 240 CSPK kredita - Medicinska škola opšteg ili laboratorijskog smjera, •položen stručni ispit, •poznavanje rada na računaru. Uz prijavu za slobodno radno mjesto (prijava mora da sadrži podatke kandidata: ime i prezime, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu i naznaku: za radno mjesto medicinski/ka tehničar/ka u OD Zavoda Bar) i CV (Curriculum Vitae), kandidat je dužan dostaviti sledeće dokaze: •diploma ili uvjerenje o stečenom obrazovanju (original ili ovjerena kopija); •dokaz o priznavanju i izjednačavanju inostrane obrazovne isprave o stečenom obrazovanju sa kvalifikacijom nivoa obrazovanja u Crnoj Gori (ovaj dokaz se dostavlja ukoliko su kandidati obrazovanje stekli u inostranstvu - original ili ovjerena kopija); •kopiju lične karte (ovjerena kopija); •dokaz o položenom stručnom ispitu (original ili ovjerena kopija) •uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, izdato od dana objavljivanja oglasa (original ili ovjerena kopija); •uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, izdato od dana objavljivanja oglasa (original ili ovjerena kopija). Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze dostave u originalu ili ovjerenoj kopiji, u zatvorenoj koverti neposredno na arhivi ili putem pošte na adresu JZU Zavod za transfuziju krvi Crne Gore, Džona Džeksona bb Podgorica, sa naznakom ,,Za oglas za radno mjesto medicinski/ka tehničar/ka – OD Zavoda Bar“. Rok za podnošenje prijava je 5 (pet) dana od dana objavljivanja oglasa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati
Naziv zanimanja
Medicinski tehničar (IV SSS)
Broj prijave
200102300024
Broj izvršilaca
1
Vještine
Poznavanje rada na računaru
Položen stručni ispit
Zanimanja
Medicinski tehničar (IV SSS)
Medicinsko-laboratorijski tehničar

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-240-727
Email
ztkcg@t-com.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.