OGLASI

Nastavnik/ca fizičkog vaspitanja
JU OSNOVNA ŠKOLA ANTO ĐEDOVIĆ BAR
Bar
29/05/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
29/05/2023
Poslodavac
JU OSNOVNA ŠKOLA ANTO ĐEDOVIĆ BAR
Adresa
Jovana Jovanovića Zmaja br.4
Opština
BAR
Naziv radnog mjesta
Nastavnik/ca fizičkog vaspitanja
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Bar
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
3
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
1. Nastavnik/ca fizičkog vaspitanja, 1 izvršilac/teljka, do povratka zaposlenog sa funkcije, a najduže do 31.08.2023.godine. Uslovi: Profesor fizičkog, Dozvola za rad (licenca), Položen stručni-pripravnički ispit, Probni rad 3 mjeseca. Trajanje konkursa 15 dana. Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod nazankom opšti uslovi. Dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije. Prijava sa dokazima dostavljaju se na adresu JU Osnovna škola ”Anto Đedović” Bar ,ul: Jovana Jovanovića Zmaja broj 4.
Naziv zanimanja
Profesor fizičke kulture
Broj prijave
200102300633
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Profesor fizičke kulture

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
030/350-024
Email
skola@os-antodjedovic.edu.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.