OGLASI

Sekretar/ka-računovođa/tkinja
JU OŠ SRBIJA Stari Bar
Stari Bar
09/06/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
09/06/2023
Poslodavac
JU OŠ SRBIJA Stari Bar
Adresa
STARI BAR PODGRAD BB
Opština
BAR
Naziv radnog mjesta
Sekretar/ka-računovođa/tkinja
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Stari Bar
Dužina zaposlenja
Zamjena odsutnog zaposlenog
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
K O N K U R S JU OŠ „Srbija“ – Stari Bar, Podgrad b.b. tel:030/341-580 Za prijem u radni odnos na sledeća radna mjesta: Sekretar/ka-računovođa/tkinja 1 izvršilac: 1 izvršilac na punu normu na određeno vrijeme do povratka zaposlenog sa bolovanja, a najduže do 31. avgusta 2023.godine Uslovi: Najmanje IV-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (240 CSPK-a) ekonomskog smjera; Za sva lica koja prvi put zasnivaju radni odnos u našoj Školi, predviđen je probni rad od 1 (jednog) mjeseca. Kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs priloži sledeća dokumenta:  Dokaz o stručnoj spremi;  Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti;  Dokaz o državljanstvu; Prijave slati na gore navedenu adresu.
Naziv zanimanja
SŠS-IV
Broj prijave
200102300698
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
SŠS-IV

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
030/341-580
Fax
341-580

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.