OGLASI

Komandir službe zaštite i spašavanja
OPŠTINA BAR Sekretarijat za lokalnu samoupravu
Bar
09/06/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
09/06/2023
Poslodavac
OPŠTINA BAR Sekretarijat za lokalnu samoupravu
Adresa
BULEVAR REVOLUCIJE br.1
Opština
BAR
Naziv radnog mjesta
Komandir službe zaštite i spašavanja
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Bar
Radno iskustvo
60
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
60 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
20
Napomena
Sekretarijat za lokalnu samoupravu objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta Komandir Službe zaštite i spašavanja, 1 izvršilac, na vrijeme od 5 godina Posebni uslovi: - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja u obimu od 240 kredita CSPK –a - Fakultet tehničkog smjera ili drugi srodan smjer - najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima zaštite i spašavanja - položen stručni ispit za rad u državnim organima - položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite i spašavanja - položen vozački ispit B kategorije Svi kandidati, pored posebnih uslova propisanih za pojedina radna mjesta, moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane u članu 34 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Službeni list Crne Gore”, br. 2/18, 34/19 i 38/20) koji glasi da u državnom organu može da zasnuje radni odnos lice koje: • je crnogorski državljanin, • ima navršenih 18 godina života, • je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta (uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat koji bude izabran Odlukom o izboru kandidata, dostavlja starješini državnog organa, najkasnije u roku od 8 dana od dana dostavljanja te odluke), • ima propisani nivo kvalifikacije obrazovanja, • ima položen stručni ispit za rad u državnim organima, • nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu i protiv koga nije pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti (uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu pribavlja se po službenoj dužnosti). Potrebna dokumentacija: - Prijava na javni konkurs - Curriculim Vitae (CV) - fotokopija biometrijske lične karte - diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja - uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu - uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima. U organu lokalne uprave ne može da zasnuje radni odnos lice koje je korisnik prava na penziju, u skladu sa zakonom. Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata, izvršiće se u skladu sa članom 121 Zakona o lokalnoj samoupravi, putem testiranja u pisanoj formi i strukturiranim intervjuom, ocjenjivanjem kompetencija, znanja i sposobnosti, na osnovu propisanih kriterijuma. O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere, kandidati sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa će biti obaviješteni najkasnije pet dana prije dana provjere. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 20 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa, preko arhive ili preporučenom poštom, na adresu: Opština Bar – Sekretarijat za lokalnu samoupravu Bulevar revolucije br. 1, Bar sa naznakom “Prijava na Javni konkurs”.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
200102300706
Broj izvršilaca
1
Vještine
Vozački ispit za "B" kategoriju
Zanimanja
VSS tehničkog smjera
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
030/301-491
Fax
030/301-492 301-403

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.