OGLASI

Izabrani/a doktor/ka
MINISTARSTVO ODBRANE - mjesto službovanja Bar
Bar
13/03/2024

OPIS POSLA

Datum oglasa
13/03/2024
Poslodavac
MINISTARSTVO ODBRANE - mjesto službovanja Bar
Adresa
JOVANA TOMAŠEVIĆA 29
Opština
BAR
Naziv radnog mjesta
Izabrani/a doktor/ka
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Bar
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Prevoz
Obezbijedjen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
20
Napomena
raspisuje JAVNI OGLAS Za prijem lica u službu u Vojsci Crne Gore, u svojstvu civilnih lica, podoficira i oficira na neodređeno vrijeme, i to na sljedeća radna mjesta i formacijska mjesta: Izabrani/a doktor/ka, Vojno-medicinski centar, mjesto službovanja Bar, jedan izvršilac/teljka, OPŠTI USLOVI JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM LICA: 1) da su crnogorski državljani i da nemaju državljanstvo druge države; 2) da nijesu mlađi od 18 godina; 3) da ispunjavaju uslove u pogledu zdravstvene i psihološke sposobnosti za službu u Vojsci; 4) da zadovoljavaju kriterijume u pogledu fizičke sposobnosti, u skladu sa standardima koje utvrđuje Ministarstvo; 5) da imaju odgovarajuće obrazovanje; 6) da nijesu osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, odnosno da nijesu pravosnažno osuđeni za krivično djelo protiv: ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore; čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom; života i tijela; sloboda i prava čovjeka i građanina; polne slobode, braka i porodice; zdravlja ljudi; zaštite na radu; opšte sigurnosti ljudi i imovine; pravnog saobraćaja; službene dužnosti; pravosuđa; javnog reda i mira; časti i ugleda; Vojske Crne Gore; imovine i državnih organa; 7) da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti; 8) da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određene djelatnosti, odnosno dužnosti; 9) da im u posljednje tri godine prije prijema u službu u Vojsci nije prestala služba u državnom organu ili pravnom licu zbog teže povrede službene dužnosti; i 10) da ne postoje bezbjednosne smetnje za prijem u službu u Vojsci. POSEBNI USLOVI JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM LICA: I Posebni uslovi za vršenje poslova radnog/formacijskog mjesta VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, medicinski fakultet i položen stručni ispit, UGOVOR O SLUŽBI U VOJSCI Sa licem koje je izabrano za prijem u službu u Vojsci, u svojstvu civilnog lica, zaključuje se ugovor o službi u Vojsci, na neodređeno vrijeme. ZAINTERESOVANA LICA TREBA DA PRILOŽE SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU: - prijavni formular (www.gov.me/mod); - uvjerenje o crnogorskom državljanstvu; - izvod iz matične knjige rođenih;  lica koja posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte; - ovjerenu izjavu da nemaju državljanstvo druge države; - uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci); - ovjerenu fotokopiju diplome (uvjerenja) završenog fakulteta, u kojoj je naznačena prosjećna ocjena u toku obrazovanja (za formacijska mjesta i radna mjesta za koja je predviđen uslov VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja); - ovjerenu fotokopiju svjedočanstava za svaku godinu srednjeg obrazovanja (za radna mjesta za koja je predviđen uslov IV-1 nivo kvalifikacija obrazovanja); - potvrdu izabranog doktora o nepostojanju psihičkih, zaraznih i horničkih bolesti, a žene i potvrdu izabranog doktora za žene, a koje nijesu starije od mjesec dana; - ostale dokaze o ispunjavanju posebnih uslova za vršenje poslova radnih mjesta; i - biografiju (CV). Neblagovremene prijave neće se razmatrati. Napomena: Kandidati/kinje se mogu prijaviti na više pozicija, što navode u prijavi. NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA JAVNI OGLAS Prijave na oglas, sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se zaključno sa 02.04.2024. godine, u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu i kontakt telefon) na adresu: Ministarstvo odbrane, ulica Jovana Tomaševića br. 29, 81000 Podgorica, uz naznaku: „Prijava na javni oglas za prijem lica u službu u Vojsci Crne Gore, u svojstvu civilnih lica, podoficira i oficira na neodređeno vrijeme, broj 06-100/24-2516/2.“ Prijave se podnose lično u Pisarnicu Ministarstva odbrane ili preporučenom poštom. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 020/483-389, radnim danima od 9.00 do 14.00 časova.
Naziv zanimanja
Doktor medicine (VII/1 SSS)
Broj prijave
200102400227
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Doktor medicine (VII/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-483-327

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.