OGLASI

Defektolog/škinja logoped/ica
J.P.U. VUKOSAVA IVANOVIĆ MAŠANOVIĆ BAR
Bar
21/06/2024

OPIS POSLA

Datum oglasa
21/06/2024
Poslodavac
J.P.U. VUKOSAVA IVANOVIĆ MAŠANOVIĆ BAR
Adresa
BJELIŠI BB
Opština
BAR
Naziv radnog mjesta
Defektolog/škinja logoped/ica
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Bar
Dužina zaposlenja
Zamjena odsutnog zaposlenog
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“ Bar, raspisuje konkurs u trajanju od 15 dana za radno mjesto: Defektolog/škinja / logoped/ica - 1 izvršioc/teljka na određeno vrijeme, do povratka zaposlene sa bolovanja, a najduže do 31.08.2024.godine. Kandidat/kinja za popunu radnog mjesta iz prethodne tačke treba da ispunjava sljedeće uslove, odnosno da ima: • VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (240 ili 300 kredita CSPK-a) odgovarajućeg profila; • Položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad (licenca); • Crnogorsko državljanstvo. Osim navedenih dokaza kandidat/kinja treba da dostavi i : • uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti; • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno potvrdu da se ne vodi krivični postupak. Ostale informacije: Svi dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje traženih uslova moraju biti orginali ili ovjerene kopije. Dokumenta se dostavljaju na adresu JPU,,Vukosava Ivanović Mašanović“ Bar, Jovana Tomaševića 55, sa naznakom ZA KONKURS. Upražnjeno radno mjesto iz ove odluke biće prijavljeno ZZZ CG – Biro rada Bar, saglasno važećim propisima, a objavljeni konkurs će trajati 15 dana. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenom izvršenju stara se Sekretarijat ustanove.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
200102400533
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
030/302-100
Fax
030/302-101

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.