OGLASI

PROFESOR/ICA VIOLINE
JU ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE
Bijelo Polje
30/12/2020

OPIS POSLA

Datum oglasa
30/12/2020
Poslodavac
JU ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE
Adresa
ul. Muniba Kučevića br.17
Opština
BIJELO POLJE
Naziv radnog mjesta
PROFESOR/ICA VIOLINE
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Bijelo Polje
Pol
Bez obzira na pol
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
U dvije smjene
Smještaj
Nije predviđen
Ishrana
Nije organizovana
Prevoz
Nije obezbijeden
Probni rad
3
Provjera radnih sposobnosti
Provjeru vrši poslodavac
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do 30.06.2021 godine. Potrebna dokumentacija: -Prijava na slobodno radno mjesto i CV, -Uvjerenje o državljanstvu, -Izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu , nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrisjke lične karte), -Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, -Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad, -Diploma o završenom stepenu obrazovanja (u slučaju da je obrazona isprava izdata van Crne Gore dostaviti nostrifikaciju diplome) i -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu. Prijavu sa dokumentacijom koja je navedena u konkursu dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime podnosioca prijave sa tačnom adresom i kontakt telefonom, na sledeću adresu: JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje , Ul. Muniba Kučevića br.17, Bijelo Polje.
Naziv zanimanja
Profesor violine
Broj prijave
200282000659
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Profesor violine

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
050/ 432-442
Fax
050/ 432-442

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.