OGLASI

DIREKTOR/ICA ŠKOLE
JU OŠ PAVLE ŽIŽIĆ
Bijelo Polje
16/09/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
16/09/2022
Poslodavac
JU OŠ PAVLE ŽIŽIĆ
Adresa
NJEGNJEVO BB.
Opština
BIJELO POLJE
Naziv radnog mjesta
DIREKTOR/ICA ŠKOLE
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Bijelo Polje
Radno iskustvo
84
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
48 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Kandidat za direktora mora da : - najmanje VII1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (240 kredita CSPK-a ) i ispunjava uslove za nastavnika razredne nastave, odnosno nastavnika obaveznog nastavnog predmeta ili izbornog nastavnog predmeta, ili stručnog saradnika, (pedagog, psiholog ili defektolog) u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, -ima položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, odnosno licencu za rad, -ima sedam godina radnog iskustva u nastavi , -ima crnogorsko državljanstvo. Kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs priloži i Program razvoja Ustanove. Dokaze o ispunjenosti uslova, mogu dostavljati u formi orginala ili ovjerene fotokopije, s tim da se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti biometrijska lična karta ili uvjerenje o državljanstvu, a kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, a kao dokaz da se ne vodi krivični postupak, uvjerenje nadležnog suda koje nije starije od 6 mjeseci. Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju na adresu JU OŠ "Pavle Žižić", Njegnjevo; Bijelo Polje, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
200282200448
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
050/477 501;050/477-619
Fax
050/477 501

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.