OGLASI

LJEKAR/KA NA SPECIJALIZACIJI IZ FIZIJATRIJE
J.Z.U. OPŠTA BOLNICA
Bijelo Polje
25/01/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
25/01/2023
Poslodavac
J.Z.U. OPŠTA BOLNICA
Adresa
MEDANOVIĆI
Opština
BIJELO POLJE
Naziv radnog mjesta
LJEKAR/KA NA SPECIJALIZACIJI IZ FIZIJATRIJE
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Bijelo Polje
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
I. JEDNA SPECIJALIZACIJA IZ OBLASTI FIZIJATRIJE II. Učesnici konkursa moraju ispunjavati sljedeće uslove: - da ima opštu zdravstvenu sposobnost; - da ima završen medicinski fakultet; - da ima položen stručni ispit; - da je nakon položenog stručnog ispita bio u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi najmanje jednu godinu. III. Kriterijumi za odobravanje specijalizacije su: - uspjeh na studijama izražen prosječnom ocjenom; - uspjeh iz predmeta iz oblasti za koju se odobrava specijalizacija; - dužina studiranja; - poznavanje stranog jezika; - rezultat usmenog intervjua. IV. Uz prijavu za Konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta kao dokaze da ispunjavaju uslove za odobravanje specijalizacije: - diplomu o završenom medicinskom fakultetu, odnosno dokaz o vrednovanju diplome stečene u inostranstvu kao obrazovne isprave u Crnoj Gori; - uvjerenje o položenom stručnom ispitu; - dokaz o uspjehu na studijama izražen prosječnom ocjenom; - dokaz o uspjehu iz predmeta iz oblasti za koju se odobrava specijalizacija; - dokaz o dužini studiranja; - uvjerenje o poznavanju stranog jezika (engleski, francuski, italijanski i ruski), izdato od nadležne visoko-školske ustanove (Institut za strane jezike); - uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti; - ovjerenu kopiju biometrijske lične karte ili uvjerenje o državljanstvu; - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; - dokaz o radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi u trajanju od najmanje jedne godine nakon položenog stručnog ispita. Dokumenta se dostavljaju u orginalu ili formi ovjerene kopije. Kandidatu koji je duže studirao od roka utvrđenog obrazovnim programom zbog opravdanih razloga (roditeljsko odsustvo, duža bolest ili upućivanje na stručnu praksu, odnosno usavršavanje od strane nadležnog organa ustanove u kojoj je studirao) bodovi se neće oduzimati, uz obavezu podnošenja odgovarajućeg dokaza. V. Izbor kandidata vršiće se prema Pravilniku o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi ("Sl. list CG" broj 22/2016). VI. Odluku o odobravanju specijalizacije donosi direktor zdravstvene ustanove u roku od 7 dana od dana prijema rang liste kandidata. Odluka će se objaviti na oglasnoj tabli zdravstvene ustanove i dostaviće se svim kandidatima koji su se prijavili na javni konkurs u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Kandidati koji su se prijavili za odobravanje specijalizacije, a koji nijesu izabrani mogu da izvrše uvid u svoju i dokumentaciju kandidata kome je odobrena specijalizacija, u roku od 15 dana od dana prijema odluke kandidata kome je odobrena specijalizacija. VII. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja i biće objavljen na sajtu Javna zdravstvena ustanova Opšta bolnica Bijelo Polje. Prijave sa dokazima slati na adresu: Javna zdravstvena ustanova Opšta bolnica Bijelo Polje, Medanovići bb. VIII. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Kontakt telefon: 050/486-224 -
Naziv zanimanja
Doktor medicine (VII/1 SSS)
Broj prijave
200282300024
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Doktor medicine (VII/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
050/486 -286
Fax
050/486-286

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.