OGLASI

NASTAVNIK/CA MATEMATIKE
JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA
Bijelo Polje
27/01/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
27/01/2023
Poslodavac
JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA
Adresa
UL.VOJA LJEŠNJAKA BR.27
Opština
BIJELO POLJE
Naziv radnog mjesta
NASTAVNIK/CA MATEMATIKE
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Bijelo Polje
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Nepuno
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
3
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme , do povratka zaposlenog sa bolovanja, a ne duže od 31.08.2023 godine sa 9 časova. Kandidati/kinje za radno mjesto nastavnik/ca matematike, treba da: - Ima visoko obrazovanje u obimu 240 kredita CSPK-a (VII nivo kvalifikacije obrazovanja) - profesor matematike, profesor matematike i informatike, diplomirani matematičar ili osoba koja je na fakultetu za obrazovanje nastavnika završila dvopredmetnu grupu u okviru koje je jedan od predmeta Matematika i inženjer matematike (svi 240 ECTS), kao i lica koja su stekla stepen specijaliste (Sec. Sci) usmjerenja Matematika ili Matematika i informatika (svi 240 ECTS), ili stepen magistra (MSc) usmjerenja Matematika ili Matematika i informatika (svi 300 ECTS),u skladu sa odredbama Zakona o stručnom obrazovanju. - Licenca za rad u školi Potrebna dokumentacija: -prijava na slobodno radno mjesto, -uvjerenje o državljanstvu, -diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja, -fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte), -uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, -uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, u formi originala ili ovjerene fotokopije, u zatvorenoj koverti, na adresu: JU Srednja stručna škola Ul. Voja Lješnjaka br.27 - 84 000 Bijelo Polje.
Naziv zanimanja
Profesor matematike
Broj prijave
200282300042
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Profesor matematike

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
050/433-231
Fax
050//433-231

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.