OGLASI

MEDICINKA/I SESTRA/TEHNIČAR -TRIJAŽNA/I SESTRA/TEHNIČAR
JPU DUŠO BASEKIĆ
Bijelo Polje
10/04/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
10/04/2023
Poslodavac
JPU DUŠO BASEKIĆ
Adresa
UL.VOJA LJEŠNJAKA B.B.
Opština
BIJELO POLJE
Naziv radnog mjesta
MEDICINKA/I SESTRA/TEHNIČAR -TRIJAŽNA/I SESTRA/TEHNIČAR
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Bijelo Polje
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
3
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a ne duže od 31.08.2023 godine za rad u VJ "Leptirić". Kandidat za medicinsku trijažnu sestru mora da : -ima najmanje IV nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan , pedijatrijskog smjera odnosno zdravstveni tehničar, -ima položen stručni ispit , -ima opštu zdravstvenu sposobnost Dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, s tim da se kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost dostavlja uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove. Kandidat za medicinsku sestru ne može biti osuđivan za krivično djelo protiv polne slobode. Dokaz da kandidat nije krivično osuđivan pribavlja poslodavac službeno. Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju na adresu JPU «Dušo Basekić» ,ul. Voja Lješnjaka43/1, Bijelo Polje, poštom sa naznakom “Za oglas” ili neposrednom predajom u kancelariji sekretara vrtića u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.
Naziv zanimanja
Zdravstveni tehničar
Broj prijave
200282300199
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Pedijatrijska sestra
Zdravstveni tehničar

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
050 /435-347
Fax
050/484-068

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.