OGLASI

KOMERCIJALISTA/KINJA
DOO BOMERG BIJELO POLJE
Bijelo Polje
09/06/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
09/06/2023
Poslodavac
DOO BOMERG BIJELO POLJE
Adresa
RASOVO
Opština
BIJELO POLJE
Naziv radnog mjesta
KOMERCIJALISTA/KINJA
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Bijelo Polje
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Rad na terenu
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme za rad na području opština: Bijelo Polje, Berane, Kolašin, Mojkovac i Andrijevica Uslovi: -minimum srednja stručna sprema IV stepen, poželjno poljoprivreda i stočarstvo Dostaviti detaljan CV /biografiju sa obaveznom fotografijom , kao i ostalu potrebnu dokumentaciju na sledeće mailove: relja.banjac@gebi.rs ; office@gebi.rs ; bomer.cg@gmail.com
Naziv zanimanja
SŠS-IV
Broj prijave
200282300296
Broj izvršilaca
1
Vještine
Vozački ispit za "B" kategoriju
Poznavanje rada na računaru
Zanimanja
SŠS-IV

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
069/746/768

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.