OGLASI

VODITELJ/KA SLUČAJA -STRUČNI SARADNIK/CA
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE
Bijelo Polje
11/09/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
11/09/2023
Poslodavac
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE
Adresa
TRŠOVA B.B.
Opština
BIJELO POLJE
Naziv radnog mjesta
VODITELJ/KA SLUČAJA -STRUČNI SARADNIK/CA
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Bijelo Polje
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do povratka zaposlenog sa bolovanja. Uslovi: -visoko obrazovanje u obimu od 240 SCPK -VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja -socijalni radnik, psiholog, pedagog, specijalni pedagog, defektolog i andragog -1 godina radnog iskustva -licenca za rad u socijalnoj i dječjoj zaštiti Kandidat/kinja mora ispunjavati opšte i posebne uslove oglasa i uz prijavu je dužan/na da podnese: -uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu kopiju lične karte, -diplomu ili ovjereno uvjerenje o završenom stepenu školske spreme, -dokaz o radnom iskustvu i licencu za rad Prijave sa kratkom biografijom i dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje, Tršova bb
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
200282300550
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
050/ 431-481
Fax
050/ 432-024
Email
bijelopolje@czsr.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.