OGLASI

PROFESOR/ICA MATEMATIKE
JU GIMNAZIJA MILOJE DOBRAŠINOVIĆ
Bijelo Polje
29/11/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
29/11/2023
Poslodavac
JU GIMNAZIJA MILOJE DOBRAŠINOVIĆ
Adresa
ul. VOLOĐINA BB.
Opština
BIJELO POLJE
Naziv radnog mjesta
PROFESOR/ICA MATEMATIKE
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Bijelo Polje
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
3
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanje, najduže do 31.08.2024 godine sa 16 nastavnih časova . Uslovi: -diplomirani matematičari/ke koji su završili teorijski , nastavni ili smjer primijenjene matematike profesori/ce matematike i inženjeri/ke matematike, VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacije podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 ili 300 CSPK-a) odgovarajućeg profila, u skladu sa posebnim propisom. -položen stručni ispit za rad u obrazovno vaspitnoj ustanovi, -dozvola za rad (licenca) -uvjerenje o državljanstvu -uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti -uvjerenje nadležnog Suda da se ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti Svi kandidati osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi. Prijavu sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiju dostaviti u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv ustanove za čije se potrebe oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se odnosi prijava. Obavezna naznaka na koverti : "Ne otvarati" Kandidat/kinja podnosi prijavu na oglas, lično kod sekretara škole ili na adresu: JU "Gimnazija Miloje Dobrašinović", Ul. Volođina br.16, Bijelo Polje
Naziv zanimanja
Profesor matematike
Broj prijave
200282300766
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Profesor matematike

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
050/486-633
Fax
050/486-633

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.