OGLASI

MEDICINSKA/I SESTRA/TEHNIČAR U TIMU ID ZA ODRASLE
J.Z.U. DOM ZDRAVLJA
Bijelo Polje
05/06/2024

OPIS POSLA

Datum oglasa
05/06/2024
Poslodavac
J.Z.U. DOM ZDRAVLJA
Adresa
Ul. Voja Lješnjaka
Opština
BIJELO POLJE
Naziv radnog mjesta
MEDICINSKA/I SESTRA/TEHNIČAR U TIMU ID ZA ODRASLE
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Bijelo Polje
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
9 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
3
Napomena
Radni odnos se zasniva na odredjeno vrijeme do 9 mjeseci. Uslovi:Srednje stručno obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita ili više stručno obrazovanje u obimu od 120(CSPK) kredita, IV, V nivo kvalifikacije obrazovanja, Medicinska škola, položen stručni isoit. Potrebna dokumentacija: -Prijava na slobodno radno mjesto -CV -Diploma o završenoj Medicinskoj školi (u slučaju da je obrazovna isprava izdata van Crne Gore dostaviti rješenje o priznavanju inostrane obrazovne isprave i rješenje o izjednačavanju kvalifikacije nivoa obrazovanja) -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu -Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad -Uvjerenje o državljanstvu -Izvod iz matične knjige rodjenih -Ovjerena kopija lične karte -Izvod iz ličnog kartona nezaposlenog lica(izdaje Zavod za zapošljavanje CG) U prijavi na slobodno radno mjesto neophodno je navesti spisak dokumentacije koju kandidat prilaže. Prijavu sa dokumentacijom koja je navedena u oglasu dostaviti u roku od 3 dana od dana objavljivanja oglasa u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime podnosioca prijave sa tačnom adresom i kontakt telefonom sa naznakom"Prijava na oglas za radno mjesto Medicinska sestra/tehničar za rad u timu izabranog doktora za odrasle", i poslati na adresu: JZU Dom zdravlja Bijelo Polje, ul.Voja Lješnjaka bb, Bijelo Polje ili neposredno na arhivi Ustanove, kancelarija broj 315. Kontakt telefon za dodatne informacije:050/432 327
Naziv zanimanja
Medicinska sestra
Broj prijave
200282400289
Broj izvršilaca
2
Vještine
Zanimanja
Medicinska sestra
Viša medicinska sestra - viši medicinski tehničar (VI/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
050/432- 327
Fax
050/ 432- 149

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.