OGLASI

MEDICINSKA/I SESTRA/TEHNIČAR-GIPSER NA ODJELJENJU ORTOPEDIJE
J.Z.U. OPŠTA BOLNICA
Bijelo Polje
10/07/2024

OPIS POSLA

Datum oglasa
10/07/2024
Poslodavac
J.Z.U. OPŠTA BOLNICA
Adresa
MEDANOVIĆI
Opština
BIJELO POLJE
Naziv radnog mjesta
MEDICINSKA/I SESTRA/TEHNIČAR-GIPSER NA ODJELJENJU ORTOPEDIJE
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Bijelo Polje
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do 3 mjeseca. Uslovi: -Visoko obrazovanje u obimu od 180(CSPK) kredita, VI nivo kvalifikacije obrazovanja, Fakultet zdravstvenog usmjerenja, opšti smjer; -Više stručno obrazovanje u obimu od 120(CSPK) kredita, V nivo kvalifikacije obrazovanja ,Medicinska škola-opšti smjer; -Srednje stručno obrazovanje u obimu od 240(CSPK) kredita, IV nivo kvalifikacije obrazovanja Medicinska škola-opšti smjer. Za radno mjesto MEDICINSKA/I SESTRA/TEHNIČAR – GIPSER NA ODJELJENJU ORTOPEDIJE,uz prijavu kandidati prilažu: -Diplomu o završenoj školskoj spremi i dokaz o vrednovanju diplome stečene u inostranstvu kao obrazovne isprave u Crnoj Gori. -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu -Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad -Uvjerenje od suda da se ne vodi krivični postupak -Uvjerenje o državljanstvu ili kopija biometrijske lične karte Dokumentacija se prima u originalu ili u formi ovjerene kopije. Prijave na oglas sa dokazima primaju se u roku od 8 dana i slati ih na adresu JZU Opšta bolnica Bijelo Polje, Medanovići bb Prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. U prijavi na slobodno radno mjesto neophodno je navesti spisak dokumentacije koju kandidat prilaže. Svi kandidati osim posebnih moraju ispunjavati i opšte uslove. Poslodavac će sa kandidatima obaviti usmeni intervju.
Naziv zanimanja
Medicinska sestra
Broj prijave
200282400375
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Medicinska sestra
Viša medicinska sestra - viši medicinski tehničar (VI/1 SSS)
Stepen bachelor – Diplomirana visoka medicinska sestra

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
050/684-142
Fax
050/486-286

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.