OGLASI

POMOĆNIK/CA DIREKTORA
JU OŠ STEFAN MITROV LJUBIŠA
Budva
30/07/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
30/07/2021
Poslodavac
JU OŠ STEFAN MITROV LJUBIŠA
Adresa
DOSITEJEVA BB
Opština
BUDVA
Naziv radnog mjesta
POMOĆNIK/CA DIREKTORA
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Budva
Radno iskustvo
84
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
1. Pomoćnik/ica direktora škole, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom na period od 4 (četiri) godine. Za pomoćnika direktora osnovne škole može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove propisane Zakonom o radu i posebne uslove propisane članom 86 stav 1 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju. Uslovi : 1) da ima najmanje VII1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija i ispunjava uslove za nastavnika razredne nastave, odnosno nastavnika obaveznog nastavnog predmeta ili stručnog saradnika (pedagog, psiholog ili defektolog) u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju; 2) da ima licencu za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama; 3) da ima sedam godina radnog iskustva u nastavi; 4) da ima položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama; 5. da ima opštu zdravstvenu sposobnost; 6. da je državljanin Crne Gore; 7. da ima uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak; Izuzetno od stava 1 člana 153 f Opšteg zakona o vaspitanju i obrazovanju, nastavnici razredne i predmetne nastave koji su stekli više obrazovanje na univerzitetu, a obavljaju dužnost direktora ili pomoćnika direktora osnovne škole do dana stupanja na snagu ovog zakona nastavljaju sa radom u istoj ustanovi do isteka vremena na koje su izabrani i mogu biti birani najviše još jedanput u istoj ustanovi. Dokaze o ispunjenosti uslova kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije s tim da se kao dokaz o državljanstvu CG može dostaviti uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena fotokopija biometrijske lične karte, a kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove. Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od objavljivanja konkursa na adresu JU Osnovna škola »Stefan Mitrov Ljubiša«, Dositejeva bb Budva ili lično, sekretarki škole u vremenu od 8,00-14,00 h svakog radnog dana.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
200362100701
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
033/451-480; 033/451-980
Fax
033/451-480

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)