OGLASI

KOMUNALNI INSPEKTOR II
OPŠTINA BUDVA
Budva
10/06/2024

OPIS POSLA

Datum oglasa
10/06/2024
Poslodavac
OPŠTINA BUDVA
Adresa
TRG SUNCA 3
Opština
BUDVA
Naziv radnog mjesta
KOMUNALNI INSPEKTOR II
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Budva
Radno iskustvo
36
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
12
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
1. KOMUNALNI INSPEKTOR II - - Komunalna inspekcija i Komunalna policija, - Izvršilaca: 2, na određeno vrijeme , mandat 5 godina Posebni uslovi za popunu ovog radnog mjesta su: - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Pravni fakultet; Ekonomski fakultet ili Fakultet društvenog smjera - položen strucni ispit za rad u državnim organima - poznavanje rada na računaru - najmanje tri godine radnog iskustva Svi kandidati pored posebnih uslova treba da ispunjavaju i opšte uslove, u smislu člana 34 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, broj 2/18 i 34/19), i to: - da je državljanin Crne Gore (fotokopija biometrijske lične karte), - da ima navršenih 18 godina života, - Uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta (uvjerenje dostavlja kandidat koji bude izabran), - da ima propisani nivo kvalifikacije obrazovanja, - da nije osuđivan za kritivčno djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu (pribalja po službenoj dužnosti organ), - da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, - Dokaz (uvjerenje/potvrda) o potrebnom radnom iskustvu. Probni rad je obavezan za lokalnog službenika, odnosno namještenika koji prvi put zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme, u organu lokalne uprave, stručnoj službi, odnosno posebnoj službi U lokalnom organu ne može da zasnuje radni odnos lice koje je korisnik prava na penziju, u skladu sa zakonom. Provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, zavisno od radnog mjesta će se sprovesti u skladu sa članom 115 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore, broj 2/18 i 34/19) i Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima („Službeni list Crne Gore, broj 50/18). Pisano testiranje sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela i podrazumjeva izradu pisanog rada. Teorijski dio pisanog testa sadrži 20 pitanja koja se odnose na provjeru znanja iz oblasti ustavnog sistema, organizacije, funkcionisanja, načina rada i postupanja organa državne uprave. Praktični dio pisanog testa podrazumjeva izradu dva zadatka koji se odnose na provjeru znanja povezanih sa opisom poslova radnog mjesta za koje se sprovodi javni oglas. O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere, kandidati sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa biće obaviješteni preko internet stranice Opštine Budva, najkasnije 5 dana prije dana provjere. Kandidati koji se prijave na Javni oglas jedinice lokalne samouprave moraju da dostave dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova predviđenih tekstom Javnog oglasa. Prijavu sa kompletnom dokumentacijom – sve dokaze o ispunjavanju posebnih i opštih uslova treba dostaviti preko: Građanskog biroa odsjek Pisarnica Sekretarijata za lokalnu samoupravu – Budva, Trg Sunca broj 3, Budva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Oglasa u zatvorenoj koverti, na kojoj je potrebno ispisati naziv radnog mjesta za koje se konkuriše, ime i prezime kandidata sa adresom i telefonskim brojem – na adresu Sekretarijata za lokalnu samoupravu.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
200362400733
Broj izvršilaca
2
Vještine
Položen stručni ispit
Poznavanje rada na računaru
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
033/451-743

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.