OGLASI

SAMOSTALNI REFERENT/KINJA ZA RADNE ODNOSE
DOO KOMUNALNO DANILOVGRAD
Danilovgrad
31/12/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
31/12/2021
Poslodavac
DOO KOMUNALNO DANILOVGRAD
Adresa
Ul. Trg 9. decembar bb
Opština
DANILOVGRAD
Naziv radnog mjesta
SAMOSTALNI REFERENT/KINJA ZA RADNE ODNOSE
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Danilovgrad
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
12 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Radna mjesečna zarada
500
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Organizovana
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
Uz prijavu na oglas kandidati su obavezni priložiti dokaz o ispunjenosti opštih uslova: • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte) • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja) • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad u državnom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere radnih sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina će se sprovesti u skladu sa Pravilnikom o zapošljavanju br. 101-1376 od 21.10.2021. godine. Testiranje se sastoji od usmene provjere znanja i psihološkog testa. Usmena provjera znanja sadrži pitanja koja se odnose na provjeru znanja iz sljedećih propisa: - Zakon o radu ( objavljen u „Službenom listu CG“, br.74/2019, 8/2021, 59/2021, 68/2021), - Granski kolektivni ugovor za stambeno – komunalnu djelatnost ( objavljen u „ Službenom listu CG“, br. 2/2012, 32/2012) - važeći propisi u Crnoj Gori, a koji su u vezi sa djelatnošću Društva i opisom radnog mjesta. Plan provjere radne sposobnosti za radno mjesto Samostalni referent za radne odnose, biće istaknut na oglasnoj tabli Društva u ulici Trg 9 . decembar bb, Danilovgrad, gdje kandidati mogu izvršiti uvid svakog radnog dana od 08.00 do 14.00 časova. O datumu, mjestu, vremenu i nacinu provjere, kandidati sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa će biti obaviješteni pismenim putem preko pošte ili putem mejla. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv državnog organa, radnog mjesta i broj oglasa) na adresu DOO „Komunalno“ Danilovgrad“ Trg 9. decembar bb, 81410 Danilovgrad.
Naziv zanimanja
Pravne nauke - stepen specijaliste
Broj prijave
200442100263
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Pravne nauke - stepen specijaliste

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-818-171
Fax
020-813-151
Email
komunalno@danilovgrad.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.