OGLASI

Medicinska sestra - zdravstveni tehničar/ka
J.P.U.IRENA RADOVIĆ DANILOVGRAD LAZARA ĐUROVIĆA B.B.
Danilovgrad
21/10/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
21/10/2022
Poslodavac
J.P.U.IRENA RADOVIĆ DANILOVGRAD LAZARA ĐUROVIĆA B.B.
Adresa
LAZARA ĐUROVIĆA B.B.
Opština
DANILOVGRAD
Naziv radnog mjesta
Medicinska sestra - zdravstveni tehničar/ka
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Danilovgrad
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Radna mjesečna zarada
500
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Kandidati su duzni uz prijavu da podnesu sledeću dokumentaciju: • CV • Diplomu o završenoj srednjoj medicinskoj školi pedijatrijskog ili zdravstvenog smjera • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu • Uvjerenje ooštojzdravstvenojsposobnosti • Uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte Dokaz o ispunjenosti uslova, kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, s tim da se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti biometrijska lična karta ili uvjerenje o državljanstvu, a kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove. Prijava sa dokumentacijom se dostavlja na adresu: JPU ,,Irena Radovic“ ul. Lazara Đurovića bb, Danilovgrad, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Naknadne i neblagovremene prijave nece biti razmotrene. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.
Naziv zanimanja
Medicinski tehničar (IV SSS)
Broj prijave
200442200247
Broj izvršilaca
6
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Zdravstveni tehničar
Medicinski tehničar (IV SSS)
Pedijatrijska sestra
Viša medicinska sestra - viši medicinski tehničar (VI/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-810-355
Fax
020-810-356
Email
jpuirenaradovic@t-com.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.