OGLASI

Samostalni/a referent/kinja u Sektoru za utvrđivanje lokalnih javnih prihoda u Upravi lokalnih javnih prihoda
OPŠTINA DANILOVGRAD
Danilovgrad
27/11/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
27/11/2023
Poslodavac
OPŠTINA DANILOVGRAD
Adresa
TRG IX DECEMRA
Opština
DANILOVGRAD
Naziv radnog mjesta
Samostalni/a referent/kinja u Sektoru za utvrđivanje lokalnih javnih prihoda u Upravi lokalnih javnih prihoda
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Danilovgrad
Radno iskustvo
36
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Radna mjesečna zarada
524
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
12
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
Na osnovu člana 113 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“, br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22) i Odluke o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta putem javnog oglasa, br. 09-100/23-3242/1 od 24.11.2023. godine, Sekretarijat za lokalnu samoupravu objavljuje JAVNI OGLAS za potrebe Uprave lokalnih javnih prihoda Za popunu radnog mjesta: 1. Samostalni/a referent/kinja u Sektoru za utvrđivanje lokalnih javnih prihoda u Upravi lokalnih javnih prihoda, 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme. Uslovi: - IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja, - najmanje tri godine radnog iskustva; - položen stručni ispit za rad u državnim organima. 2. Zakonom o državnim službenicima i namještenicima propisano je da radni odnos može da zasnuje lice koje: - je crnogorski državljanin; - ima navršenih 18 godina života; - je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta; - ima propisani nivo kvalifikacije obrazovanja; - ima položen stručni ispit za rad u državnim organima; - nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu. Članom 34 stav 3 Zakona o državnim službenicima i namještenicima propisano je da radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa. 3. Potrebna dokumentacija: - prijava na slobodno radno mjesto, - dokaz o crnogorskom državljanstvu (uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili fotokopija lične karte), - diploma ili uvjerenje o završenom nivou kvalifikacije, - uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu, - uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima. 4. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat koji bude izabran najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke. 5. Uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu, pribavlja Sekretarijat za lokalnu samoupravu po službenoj dužnosti. 6. Probni rad je obavezan za lokalnog službenika, odnosno namještenika koji prvi put zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme, u organu lokalne uprave, stručnoj službi, odnosno posebnoj službi. Probni rad traje jednu godinu. 7. Prijavu i kompletnu dokumentaciju kandidati podnose u originalu ili ovjerenoj kopiji, preko pisarnice Opštine Danilovgrad ili putem pošte, na adresu: Opština Danilovgrad, Sekretarijat za lokalnu samoupravu, Trg 9. decembar Danilovgrad, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa. 8. Nepotpuna, neuredna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija, neće se uzeti u razmatranje. 9. Na osnovu potpune i uredne dokumentacije koja je blagovremeno dostavljena, Sekretarijat za lokalnu samoupravu sačiniće listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa. 10. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa, podliježu provjeri znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina. Na sprovođenje provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa, kriterijume i način ocjenjivanja, shodno se primjenjuju propisi o državnim službenicima i namještenicima. U skladu sa Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima (,,Sl. list CG", br. 50/18) provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata sprovodi se najkasnije u roku od 30 dana od dana sačinjavanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa. Pisano testiranje sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela i podrazumijeva izradu pisanog testa. Popis propisa koji su potrebni kandidatima sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa za pripremu teorijskog dijela pisanog testa su: Ustav Crne Gore (,,Sl. list CG", br. 1/07, 38/13), Zakon o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“, br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22), Zakon o državnim službenicima i namještenicima („Sl.list CG“, br. 2/18, 34/19, 8/21), Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Danilovgrad (,,Sl. list CG - opštinski propisi", br. 8/23, 14/23, 23/23). Popis propisa koji su potrebni kandidatima za pripremu praktičnog dijela pisanog testiranja, a koji se odnose na provjeru znanja povezanih sa opisom poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas, su: Zakon o upravnom postupku, („Sl.list CG“, br. br. 056/14, 020/15, 040/16, 037/17), Zakon o poreskoj administraciji (,,Sl. list RCG", br. 065/01, 080/04, 029/05, ,,Sl. list CG", br. 073/10, 020/11, 028/12, 008/15, 047/17, 052/19, 145/21), Zakon o porezu na nepokretnost (,,Sl. list CG”, br. 025/19, 049/22, 152/22). Sekretarijat za lokalnu samoupravu obavijestiće preko internet stranice (www.danilovgrad.me) kandidate sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa o datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere sposobnosti, najkasnije pet dana prije dana provjere sposobnosti. 11. Sve informacije u vezi oglasa mogu se dobiti na br. telefona 020811992, kontakt osoba Snežana Simović.
Naziv zanimanja
SŠS-IV
Broj prijave
200442300350
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
SŠS-IV

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
811-992
Fax
812-008
Email
lokalna.samouprava@danilovgrad.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.