OGLASI

Izabrani/a doktor/ka
MINISTARSTVO ODBRANE
Danilovgrad
13/03/2024

OPIS POSLA

Datum oglasa
13/03/2024
Poslodavac
MINISTARSTVO ODBRANE
Adresa
JOVANA TOMAŠEVIĆA 29
Opština
DANILOVGRAD
Naziv radnog mjesta
Izabrani/a doktor/ka
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Danilovgrad
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Radna mjesečna zarada
1000
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Prevoz
Obezbijedjen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
21
Napomena
Ministarstvo odbrane, na osnovu člana 49 stav 1 Zakona o Vojsci Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 51/17 od 03.08.2017 i 34/19 od 21.06.2019) i člana 5 stav 2 Pravilnika o načinu prijema lica u službu u Vojsci Crne Gore i rezervni sastav Vojske i načinu izbora kadeta („Službeni list Crne Gore“, br. 18/18 od 23.03.2018 i 47/22 od 28.04.2022), raspisuje JAVNI OGLAS Za prijem lica u službu u Vojsci Crne Gore, u svojstvu civilnog lica - Izabrani/a doktor/ka, Vojno-medicinski centar, mjesto službovanja Danilovgrad, jedan izvršilac/teljka, OPŠTI USLOVI JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM LICA: 1) da su crnogorski državljani i da nemaju državljanstvo druge države; 2) da nijesu mlađi od 18 godina; 3) da ispunjavaju uslove u pogledu zdravstvene i psihološke sposobnosti za službu u Vojsci; 4) da zadovoljavaju kriterijume u pogledu fizičke sposobnosti, u skladu sa standardima koje utvrđuje Ministarstvo; 5) da imaju odgovarajuće obrazovanje; 6) da nijesu osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, odnosno da nijesu pravosnažno osuđeni za krivično djelo protiv: ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore; čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom; života i tijela; sloboda i prava čovjeka i građanina; polne slobode, braka i porodice; zdravlja ljudi; zaštite na radu; opšte sigurnosti ljudi i imovine; pravnog saobraćaja; službene dužnosti; pravosuđa; javnog reda i mira; časti i ugleda; Vojske Crne Gore; imovine i državnih organa; 7) da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti; 8) da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određene djelatnosti, odnosno dužnosti; 9) da im u posljednje tri godine prije prijema u službu u Vojsci nije prestala služba u državnom organu ili pravnom licu zbog teže povrede službene dužnosti; i 10) da ne postoje bezbjednosne smetnje za prijem u službu u Vojsci. POSEBNI USLOVI JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM LICA: VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, medicinski fakultet i položen stručni ispit, UGOVOR O SLUŽBI U VOJSCI Sa licem koje je izabrano za prijem u službu u Vojsci, u svojstvu civilnog lica, zaključuje se ugovor o službi u Vojsci, na neodređeno vrijeme. Sa licem koje je izabrano za prijem u službu u Vojsci, u svojstvu podoficira i oficira, zaključuje se ugovor o službi u Vojsci, na neodređeno vrijeme. ZAINTERESOVANA LICA TREBA DA PRILOŽE SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU: - prijavni formular (www.gov.me/mod); - uvjerenje o crnogorskom državljanstvu; - izvod iz matične knjige rođenih;  lica koja posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte; - ovjerenu izjavu da nemaju državljanstvo druge države; - uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci); - ovjerenu fotokopiju diplome (uvjerenja) završenog fakulteta, u kojoj je naznačena prosjećna ocjena u toku obrazovanja (za formacijska mjesta i radna mjesta za koja je predviđen uslov VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja); - ovjerenu fotokopiju svjedočanstava za svaku godinu srednjeg obrazovanja (za radna mjesta za koja je predviđen uslov IV-1 nivo kvalifikacija obrazovanja); - potvrdu izabranog doktora o nepostojanju psihičkih, zaraznih i horničkih bolesti, a žene i potvrdu izabranog doktora za žene, a koje nijesu starije od mjesec dana; - ostale dokaze o ispunjavanju posebnih uslova za vršenje poslova radnih mjesta; i - biografiju (CV). Neblagovremene prijave neće se razmatrati. Napomena: Kandidati/kinje se mogu prijaviti na više pozicija, što navode u prijavi. NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA JAVNI OGLAS Prijave na oglas, sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se zaključno sa ___.___.2024. godine, u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu i kontakt telefon) na adresu: Ministarstvo odbrane, ulica Jovana Tomaševića br. 29, 81000 Podgorica, uz naznaku: „Prijava na javni oglas za prijem lica u službu u Vojsci Crne Gore, u svojstvu civilnih lica, podoficira i oficira na neodređeno vrijeme, broj 06-100/24-____/__.“ Prijave se podnose lično u Pisarnicu Ministarstva odbrane ili preporučenom poštom. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 020/483-389, radnim danima od 9.00 do 14.00 časova.
Naziv zanimanja
Doktor medicine (VII/1 SSS)
Broj prijave
200442400066
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Doktor medicine (VII/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020/483-166

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.