OGLASI

SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA III ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
OPŠTINA BERANE SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Berane
30/07/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
30/07/2021
Poslodavac
OPŠTINA BERANE SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Adresa
ul.IV Crnogorske br.1 BERANE
Opština
BERANE
Naziv radnog mjesta
SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA III ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Berane
Radno iskustvo
24
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
12 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
OPŠTINA BERANE-SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI Adresa: ul.IV Crnogorske br.1 BERANE Telefon: 051/231-937 E-mail: www.opstauprava@berane.co.me objavljuje JAVNI OGLAS za potrebe SEKRETARIJATA ZA INVESTICIJE I PROJEKTE za radno mjesto SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA III ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA Uslovi: -1 izvršilac, na određeno vrijeme od 1 godine -VII/1 nivo kvalifikacije obrazovanja -profesor engleskog jezika -najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva -Položen stručni ispit za rad u državnim organima -iskustvo u pisanju i realizaciji projektnih predloga Trajanje oglasa 15 dana Mjesto rada Berane Potrebna dokumentacija: -Prijava na slobodno radno mjesto -Uvjerenje o državljanstvu -Fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte) -Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja -Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti -Uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnom organu Provjera znanja,sposobnosti,kompetencija i vještina za državne službenike obaviće se u skladu sa članom 46 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Službeni list CG br.2/18,34/19 i br.8/21) i Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja,sposobnosti,kompetencija i vještina za rad u državnim organima (Službeni list CG br.050/18). O datumu,mjestu,vremenu i načinu provjere sposobnosti kandidati će biti obaviješteni najkasnije pet dana prije dana provjere sposobnosti. Navedenu dokumentaciju u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno ispisati: ime i prezime,adresu,kontakt telefon,naziv državnog organa i radnog mjesta) potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu: SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE BERANE ul.IV Crnogorske br.1 BERANE Sa naznakom: za javni oglas za radno mjesto Samostalni/a savjetnik/ca III za upravljanje projektima za potrebe Sekretarijata za investicije i projekte Opštine Berane.
Naziv zanimanja
Profesor engleskog jezika
Broj prijave
200792100144
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Profesor engleskog jezika

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
051/231-937
Email
www.opstauprava@berane.co.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.