OGLASI

PROFESOR/ICA GEOGRAFIJE
JUOŠ ,,RADOMIR MITROVIĆ,, BERANE
Berane
24/03/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
24/03/2023
Poslodavac
JUOŠ ,,RADOMIR MITROVIĆ,, BERANE
Adresa
ul.Voja Maslovarića br.1
Opština
BERANE
Naziv radnog mjesta
PROFESOR/ICA GEOGRAFIJE
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Berane
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Nepuno
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
2
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Radni odnos se zasniva do povratka zaposlenog sa bolovanja a najduže do 31.08 2023.godine za 10 nastavnih časova sedmično. Uz prijavu za konkurs dostaviti: -Diplomu ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu -Licencu za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama -Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu kopiju lične karte -Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti -Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti Lična dokumenta slati na adresu: JUOŠ ,,RADOMIR MITROVIĆ,, ul.Voja Maslovarića br.1 BERANE
Naziv zanimanja
Profesor geografije
Broj prijave
200792300118
Broj izvršilaca
1
Vještine
Licenca za rad u obrazovno-vaspitim ustanovama
Zanimanja
Profesor geografije

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
051/230-058

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.