OGLASI

VIŠI/A SAVJETNIK/CA III ZA PLAN, RAZVOJ I ANALITIKU UTROŠKA NAKNADE ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
DIREKCIJA ZA UREDJENJE I IZGRADNJU KOTORA
Kotor
26/02/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
26/02/2021
Poslodavac
DIREKCIJA ZA UREDJENJE I IZGRADNJU KOTORA
Adresa
ŠKALJARI BB, KOTOR
Opština
KOTOR
Naziv radnog mjesta
VIŠI/A SAVJETNIK/CA III ZA PLAN, RAZVOJ I ANALITIKU UTROŠKA NAKNADE ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Kotor
Radno iskustvo
12
Pol
Bez obzira na pol
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Prije podne
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Nije organizovana
Prevoz
Nije obezbijeden
Provjera radnih sposobnosti
Provjeru vrši poslodavac
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
Kandidati moraju ispunjavati uslove iz člana 34 zakona o državnim službenicima i namještenicima. USLOVI: -Visoko obrazovanje u obimu 240 kredita CSPK-a (VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja) pravnog, ekonomskog ili društvenog smjera -najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima u VII1 ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja -položen stručni ispit, -poznavanje rada na računaru . Pored navedenih uslova kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 34. Zakona o državnim službenicima i namještenicima Potrebna dokumentacija: -Prijava na slobodno radno mjesto - Curriculum Vitae –CV - Uvjerenje o državljanstvu (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte); - diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja(u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku studiranja) - uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu, - uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, - uvjerenje o poznavanju rada na računaru Dokumentaciju je neophodno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti specifikaciju potrebne dokumentacije, traženu javnim oglasom, u kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala document Stručni ispit za rad u državnim organima ne mora da ima lice koje ima položen pravosudni ispit. Radni odnos može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko se na javni oglas prijavi lice sa položenim stručnim ispitom za rad u državnim organima i lice koje nije položilo ispit, prednost će imati lice sa položenim stručnim ispitom. Uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično dijelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu pribavlja se po službenoj dužnosti. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja samo kandidat koji bude izabran Odlukom, nakon izvršene obavezne provjere sposobnosti kandidata, koji ispunjavaju uslove javnog oglasa, najkasnije u roku od 8 dana od dana dostavljanja te odluke. Ukoliko kandidat izabran odlukom ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti u predviđenom roku, odluka o izboru tog kandidata se stavlja van snage i donosi se odluka o izboru drugog kandidata sa liste za izbor najbolje ocijenjenih kandidata Lica koja ispunjavaju uslove oglasa podliježu provjeri znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, zavisno od kategorije radnog mjesta. Postupak provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina obaviće se u skladu sa članom 115 Zakona o lokalnoj samupravi (»("Službeni list Crne Gore", br. 002/18 od 10.01.2018, 034/19 od 21.06.2019, 038/20 od 25.04.2020), članom 46 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list Crne Gore", br. 002/18 od 10.01.2018, 034/19 od 21.06.2019, 008/21 od 26.01.2021) i Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima (»Sl.list CG« br. 050/18) O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere kandidati/kinje će biti obavješteni putem intemet stranice Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, najkasnije pet dana prije dana provjere sposobnosti Probni rad u trajanju od jedne godine obavezan je za lokalnog službenika, odnosno namještenika koji prvi put zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme u organu lokalne uprave. Državni službenik, odnosno namještenik koji je ostvario pravo na otpremninu zbog prestanka radnog odnosa po sili zakona, jer nije raspoređen za vrijeme dok se nalazio na raspolaganju ne može zasnovati radni odnos u državnom organu ili organu lokalne uprave, u periodu od jedne godine od dana isplate otpremnine ZaposIeni kome prestane radni odnos na osnovu sporazumnog prestanka radnog odnosa, a ostvari pravo na otpremninu u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa, ne može zasnovati radni odnos u javnom sektoru, u periodu od pet godina od dana sporazumnog prestanka radnog odnosa. Navedena ograničenja ne odnose se na zaposlenog koji vrati cjelokupni iznos isplaćene otpremnine Prijavu sa kratkom biografijom i kompletnu dokumentaciju- sve dokaze o ispunjenosti uslova potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti na adresu:. DIREKCIJA ZA UREDJENJE I IZGRADNJU KOTORA Škaljari bb, sa naznakom: za javni oglas za prijem u radni odnos za popunu radnog mjesta Samostalni Savjetnik III za za plan, razvoj i analitiku utroška naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u Direkciji za uredjenje i izgradnju Kotora – Kotor, sa navođenjem imena i prezimena kandidata sa adresom i telefonskim brojem. Kontakt osoba: Milica Kunjerica Rad sa strankama svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 časova. Kontakt telefon: 032/ 322 - 941
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
200952100070
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
032/322-941
Fax
032/322-940

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.