OGLASI

LJEKAR/KA NA SPECIJALIZACIJI IZ PORODIČNE MEDICINE
JZU DOM ZDRAVLJA KOTOR
Kotor
16/01/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
16/01/2023
Poslodavac
JZU DOM ZDRAVLJA KOTOR
Adresa
DOBROTA BB, KOTOR
Opština
KOTOR
Naziv radnog mjesta
LJEKAR/KA NA SPECIJALIZACIJI IZ PORODIČNE MEDICINE
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Kotor
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
1. Za konkurs, zdravstveni radnici moraju ispunjavati sljedeće uslove: - završen Medicinski fakultet (VII nivo kvalifikacije) - položen stručni ispit - najmanje jedna godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita - opšta zdravstvena sposobnost 2. Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs prilože sljedeće dokaze: - prijavu na Javni konkurs - dokaz o završenim studijama na Medicinskom fakultetu ili nostrifikovanu diplomu stečenu na stranom fakultetu, VII nivo kvalifikacije (ovjerena kopija) - uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ovjerena kopija) - dokaz o dužini radnog odnosa (minimum jedna godina) - licenca za rad (ovjerena kopija) - uvjerernje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - dokaz o uspjehu na studijama izražen prosječnom ocjenom - dokaz o uspjehu iz predmeta iz oblasti za koju se dodjeljuje specijalizacija - dokaz o dužini studiranja - dokaz o poznavanju stranog jezika (engleski, njemački, ruski, francuski, italijanski), o čemu se dostavlja dokaz nadležne visokoškolske ustanove. - dokaz o crnogorskom državljanstvu (ovjerena kopija biometrijske lične karte ili uvjerenje) -kandidatu koji je duže studirao od roka utvrđenog obrazovnim programom (roditeljsko odsustvo, duža bolest ili upućivanje na stručnu praksu, odnosno usavršavanje od strane nadležne ustanove u kojoj je studirao) bodovi se neće odizumati, uz obavezno podnošenje odgovarajućeg dokaza (Rješenje fakulteta/ Ministarstva zdravlja ili upisano vrijeme mirovanja studija u indeksu) - pored navedenih dokaza, za kandidate koji se prijavljuju za specijalizaciju iz oblasti porodične medicine vrednuju se sljedeći dokazi iz čl. 5 Pravilnika: a) dokaz o završenom četvoromjesečnom postdiplomskom intenzivnom kursu za izabrane doktore u Crnoj Gori, b) dokaz o završenom specijalizovanom postdipolomskom kursu za edukatore/mentore/predavače, c) dokaz o završenoj specijalizaciji. 3. Izbor kandidata po konkursu vršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi ( Sl. list CG 22/2016). Rok za prijavu na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja. Odluka o izboru kandidata će se objaviti na oglasnoj tabli zdravstvene ustanove i dostaviće se svim kandidatima koji su se prijavili na javni konkurs u roku od sedam dana od dana donošenja odluke. Kandidati koji su se prijavili za dodjelu specijalizacije, a koji nisu izabrani mogu izvršiti uvid u svoju i dokumentaciju kandidata kome je odobrena specijalizacija u roku od 15 dana od dana prijema odluke o odobravanju specijalizacije. Odluku o odobravanju specijalizacije saglasno citiranom Zakonu i Pravilniku donosi direktor u roku od sedam (7) dana od dana prijema rang liste kandidata. Prijave sa dokazima, u zatvorenoj koverti, sa naznakom - prijava na konkurs za specijalizaciju - dostavljaju se na arhivu ustanove ili putem pošte na adresu: JZU Dom zdravlja Kotor, Jadranska 61, 85330 Kotor. Kontakt telefon: 032 /334-540 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi.
Naziv zanimanja
Doktor medicine (VII/1 SSS)
Broj prijave
200952300028
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Doktor medicine (VII/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
032/334-537,032/334-540
Fax
032/334-537
Email
domzdrpravna@t-com.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.