OGLASI

SPECIJALIZANT/KINJA IZ PSIHIJATRIJE
SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU DOBROTA ZU
Kotor
14/06/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
14/06/2023
Poslodavac
SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU DOBROTA ZU
Adresa
DOBROTA BB, KOTOR
Opština
KOTOR
Naziv radnog mjesta
SPECIJALIZANT/KINJA IZ PSIHIJATRIJE
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Kotor
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati i opste uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opsti uslovi. I Učesnik/ca konkursa mora ispunjavati sljedeće uslove: 1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost, 2) da ima završen Medicinski fakultet sa VII-1 nivoom kvalifikacije obrazovanja, 3) da ima položen stručni ispit i 4) da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva. II Kriterijumi za odobravanje specijalizacije su: 1) uspjeh na studijama izražen prosječnom ocjenom, 2) uspjeh iz predmeta iz oblasti iz koje se dodjeljuje specijalizacija, 3) dužina studiranja, 4) poznavanje stranog jezika, 5) rezultat usmenog intervjua. III Kandidati/kinje za odobravanje specijalizacije na javni konkurs podnose sledeće dokaze (dokumenta): 1) Prijavu na javni konkurs, 2) Dokaz o završenom medicinskom fakultetu - odnosno dokaz o vrednovanju diplome stečene u inostranstvu kao obrazovne isprave u Crnoj Gori, VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, 3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 4) Dokaz o uspjehu na studijama izražen prosječnom ocjenom, 5) Dokaz o uspjehu iz predmeta iz oblasti iz koje se dodjeljuje specijalizacija, 6) Dokaz o dužini studiranja, 7) Uvjerenje o poznavanju stranog jezika (engleski, ruski, francuski, njemački, italijanski) izdato od nadležne visokoškolske ustanove, 8) Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu (kandidati/kinje koji/e posjeduju biometrijsku ličnu kartu nisu u obavezi da dostave uvjerenje o crnogorskom državljanstvu već ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte), 9) Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci), 10) Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preuzima po službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci) 11) Uvjerenje ili dokaz o radnom iskustvu ili ovjerena fotokopija radne knjižice. IV – Kandidat/kinja koji/a je duže studirao/la od roka utvrđenog obrazovnim programom usljed korišćenja roditeljskog odsustva, duže bolesti ili upućivanje na stručnu praksu, odnosno usavršavanje od strane nadležnog organa ustanove u kojoj je studirao/la, bodovi se neće oduzimati, uz obavezu podnošenja odgovarajućeg dokaza. V - Izbor kandidata/kinje će se vršiti prema Pravilniku o kriterijumima za postupak odobravanja specijalizacija i pravima i obavezama kandidata prema zdravstvenoj ustanovi („Služebi list Crne Gore“ br. 22/16). VI - Odluku o odobravanju specijalizacije, donosi direktor zdravstvene ustanove u roku od 7 dana od dana prijema rang liste kandidata. Odluka će se objaviti na Oglasnoj tabli ustanove i dostaviti će se svim kandidatima/kinjama koji su se prijavili na Javni konkurs u roku od 7 dana od dana donošenje odluke. Kandidati/kinje koji su konkurisali, a nijesu izabrani, mogu izvršiti uvid u svoju i dokumentaciju kandidata/kinja koji su izabrani, u roku od 15 dana od dana prijema odluke kandidata kome je odobrena specijalizacija . VII - Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Konkurs će biti objavljen i na veb-sajtu ZU Specijalne bolnice za psihijatriju „Dobrota“ Kotor ( www.psihijatrijakotor.com ). VIII - Prijave sa dokazima u originalima ili ovjerenoj fotokopiji i kontakt podacima (broj telefona i adresa prebivališta) dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: ZU Specijalna bolnica za psihijatriju „Dobrota“ Kotor, Jadranska 118 – Dobrota, 85330 Kotor, ili neposredno predati na Arhivi ustanove. IX - Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti na razmatranje. X – Kontakt osoba: Filip Mihailović – službenik za upravljanje ljudskim resursima, Kontakt telefoni: 032/330-920 i 032/332-201, E-mail adresa: pravna@psihijatrijakotor.com Web-site: www.psihijatrijakotor.com
Naziv zanimanja
Doktor medicine (VII/1 SSS)
Broj prijave
200952300647
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Poznavanje engleskog jezika
Zanimanja
Doktor medicine (VII/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
032/330-920
Fax
032/330-921
Email
pravna@psihijatrijakotor.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.