OGLASI

SPECIJALIZANT INTERNE MEDICINE ZA PULMOLOGIJU
JZU DOM ZDRAVLJA BOŠKO DEDEJIĆ MOJKOVAC
Mojkovac
29/05/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
29/05/2023
Poslodavac
JZU DOM ZDRAVLJA BOŠKO DEDEJIĆ MOJKOVAC
Adresa
ul.Njegoševa b.b.
Opština
MOJKOVAC
Naziv radnog mjesta
SPECIJALIZANT INTERNE MEDICINE ZA PULMOLOGIJU
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Mojkovac
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
I Učesnik/ca konkursa mora da ispunjavati sledeće uslove : 1)da ima opštu zdravstvenu sposobnost 2)da ima završen Medicinski fakultet sa VII-1 nivoom kvalifikacije obrazovanja, 3)da ima položen stručni ispit i 4)da imaju radni staž od najmanje jedne godine u zdravstvenoj ustanovi II Kriterijumi za odobravanje specijalizacije su: 1)uspjeh na studijama izražen prosječnom ocjenom, 2)uspjeh iz predmeta iz oblasti iz koje iz koje se dodjeljeje specijalizacija, 3)dužina studiranja, 4)poznavanje stranog jezika, 5)rezultat usmenog intervjua. III Kandidati za odobravanje specijalizacije na javni konkurs podnose sledeće dokaze(dokumenta) 1)Prijavu na konkurs 2)Fotokopiju biometrijske lične karte 3)Dokaz o završenom medicinskom fakultetu – odnosno dokaz o vrednovanju diplome stečene u inostranstvu kao obrazovne isprave u Crnoj Gori , VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, 4)Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 5)Dokaz o uspjehu na studijama izražen prosječnom ocjenom 6)Dokaz o uspjehu iz predmeta iz oblasti za koju se odobrava specijalizacija 7)Dokaz o dužini studiranja 8)Dokaz o dužini radnog staža u zdravstvenoj ustanovi 9)Dokaz o poznavanju stranog jezika(engleski, njemački,ruski,francuski,italijanski) izdato od nadležne visokoškolske ustanove, 10)Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, 11)Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preuzima po službenoj dužnosti. IV Izbor kandidata po Konkursu izvršiće se u roku od 30 dana od dana isteka Konkursa, u skladu sa kriterijumima utvrđenim Pravilnikom o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi ("Sl.list CG" br.22/16 ). V Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. VI Prijave sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavljaju se na adresu ZU Dom zdravlja MojkovacUl. Trg Dragana Jovanovia br.1 , ili neposredno predati na arhivi ustanove. VII Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati
Naziv zanimanja
Doktor medicine (VII/1 SSS)
Broj prijave
201092300075
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Doktor medicine (VII/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
050/472-165
Fax
050/472-345
Email
jzudzmojkovac@t-com.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.