OGLASI

POSLOVNI/A SEKRETAR/ICA U KABINETU DEKANA
UNIVERZITET CRNE GORE FILOLOŠKI FAKULTET NIKŠIĆ
Nikšić
26/02/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
26/02/2021
Poslodavac
UNIVERZITET CRNE GORE FILOLOŠKI FAKULTET NIKŠIĆ
Adresa
Danila Bojovića
Opština
NIKŠIĆ
Naziv radnog mjesta
POSLOVNI/A SEKRETAR/ICA U KABINETU DEKANA
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Nikšić
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
6
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
UNIVERZITET CRNE GORE FILOLOŠKI FAKULTET Danila Bojovića bb, Nikšić Kontakt: 040/224-008 OGLAŠAVA POTREBU ZA: 1. POSLOVNI/A SEKRETAR/ICA U KABINETU DEKANA, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja. - Probni rad – 6 (šest) mjeseci. Pravo prijave na konkurs ima lice koje, pored opštih uslova utvrđenih zakonom, ispunjava i sljedeće posebne uslove: -Srednje obrazovanje (IV nivo) u obimu od 240 kredita CSPK-a, ili više obrazovanje (V nivo) u obimu od 120 kredita CSPK-a, ili visoko obrazovanje (VI nivo) u obimu od 180 kredita CSPK-a ili VII1 nivo u obimu od 240 kredita, oblast društvenih nauka -1 godina radnog iskustva, poznavanje engleskog jezika i komunikativnost. Potrebna dokumentacija: -Prijava na oglas -Curriculum vitae – CV -Fotokopija lične karte -Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, -Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja) -Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci) -Dokaz (uvjerenje/potvrdu) o potrebnom radnom iskustvu Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori, na adresu: Univerzitet Crne Gore- Filološki fakultet, Ulica Danila Bojovića bb, Nikšić. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Naziv zanimanja
SŠS-IV
Broj prijave
201172100049
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020/414-270

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.