OGLASI

diplomirani/a farmaceut/kinja
ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKE CRNE GORE MONTEFARM Nikšić
Nikšić
30/04/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
30/04/2021
Poslodavac
ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKE CRNE GORE MONTEFARM Nikšić
Adresa
Ljubljanska bb.
Opština
NIKŠIĆ
Naziv radnog mjesta
diplomirani/a farmaceut/kinja
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Nikšić
Radno iskustvo
9
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
6 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radna mjesečna zarada
680
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Organizovana
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Za potrebe apoteka u Nikšiću. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti na adresu: Ljubljanska bb, Podgorica. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Naziv zanimanja
Diplomirani farmaceut (VII/1 SSS)
Broj prijave
201172100130
Broj izvršilaca
3
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Diplomirani farmaceut (VII/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020/405-920

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.