OGLASI

Načelnik/ca Komunalne policije
OPŠTINA NIKŠIĆ SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
Nikšić
05/08/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
05/08/2022
Poslodavac
OPŠTINA NIKŠIĆ SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
Adresa
Njegoševa br.18.
Opština
NIKŠIĆ
Naziv radnog mjesta
Načelnik/ca Komunalne policije
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Nikšić
Radno iskustvo
96
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
60 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
20
Napomena
OPŠTINA NIKŠIĆ SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU Adresa: Njegoševa br.18. Tel:040/213-074 o b j a v lj u j e J A V N I K O N K U R S za potrebe PREDSJEDNIKA OPŠTINE NIKŠIĆ 1. Načelnik/ca Komunalne policije, 1 izvršilac na određeno vrijeme. Načelnik/ca Komunalne policije imenuje se na vrijeme od pet godina; - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja iz oblasti djelokruga poslova komunalne policije, komunalne inspekcije, policije, agencije za nacionalnu bezbjednost i organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove ili najmanje osam godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu; - položen ispit za vršenje poslova komunalne policije; - psihofizička sposobnost za vršenje poslova komunalne policije. Potrebna dokumentacija: - prijava na slobodno radno mjesto (prijava se može preuzeti sa sajta Opštine Nikšić, www.niksic.me, ili neposredno u prostorijama Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Nikšić, III sprat, kancelarija broj 6); - kratka biografija (CV); - uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili ovjerena fotokopija biometrijske lične karte; - diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (original ili ovjerena fotokopija); - položen ispit za vršenje poslova komunalne policije (original ili ovjerena fotokopija); - psihofizička sposobnost za vršenje poslova komunalne policije (original ili ovjerena fotokopija); i - dokaz (uvjerenje/potvrda) o potrebnom radnom iskustvu (original ili ovjerena fotokopija). - uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu, Sekretarijat za lokalnu samoupravu pribavlja po službenoj dužnosti); Izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa. U državnom organu ne može da zasnuje radni odnos lice koje je korisnik prava na penziju, u skladu sa zakonom. Državni službenik, odnosno namještenik koji je ostvario pravo na otpremninu ne može zasnovati radni odnos u državnom organu ili pravnom licu, u periodu od jedne godine od dana isplate otpremnine. Ograničenje se ne odnosi na lice koje vrati cjelokupni iznos isplaćene otpremnine. Kandidat koji ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta iz kategorije visoki rukovodni kadar podliježe provjeri kompetencija, znanja i sposobnosti. Postupak provjere kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata obaviće se u skladu sa članom 121 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, br. 02/18, 34/19 i 38/20). Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata podrazumijeva izradu pisanog rada, koji sadrži sagledavanje prioriteta i predloga za unapređenje procesa rada, odnosno stanja u oblasti rada za koju se kandidat imenuje, odnosno postavlja. Kandidat koji je ostvario više od 50% bodova na testiranju u pisanoj formi, može pristupiti strukturiranom intervjuu. O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere kompetencija, znanja i sposobnosti kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice Opštine Nikšić: www.niksic.me – Sekretarijata za lokalnu samoupravu, najkasnije pet dana prije dana provjere sposobnosti. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 20 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijavu na slobodno radno mjesto sa kratkom biografijom i konkursnom dokumentacijom kandidat dostavlja u zatvorenoj koverti, na kojoj je potrebno ispisati naziv radnog mjesta za koje se konkuriše, ime i prezime, adresu i kontakt telefon, na adresu:OPŠTINA NIKŠIĆ SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVUUl. Njegoševa broj 18 Sa naznakom: za javni konkurs za potrebe predsjednika Opštine Nikšić Kontakt osoba koja daje informacije u vezi konkursa – Maja Kilibarda, telefon: 040/213-074.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201172200551
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
040/213-074

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.