OGLASI

Referent/kinja za vozne redove i energetske analize
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
Nikšić
16/01/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
16/01/2023
Poslodavac
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
Adresa
ul. Vuka Karadžića br.2. NIKŠIĆ
Opština
NIKŠIĆ
Naziv radnog mjesta
Referent/kinja za vozne redove i energetske analize
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Nikšić
Radno iskustvo
9
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
5
Napomena
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ Adresa: ul. Vuka Karadžića br.2 Tel: 040/204-277 oglašava potrebu za: FC SNABDIJEVANJE Referent/kinja za vozne redove i energetske analize, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme. Uslovi za prijem na radnom mjestu - Visoko obrazovanje, kvalifikacija obima 240 ili 300 (ECTS) kredita, Elektrotehnički fakultet ili PMF - Dokaz o radnom iskustvu od najmanje 9 mjeseci; - Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, - Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore ili biometrijska lična karta, - Dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti. Osim navedenih dokaza kandidat dostavlja i prijavu na oglas i CV. Dokaz o ispunjenosti uslova kandidat može dostaviti u formi originala ili ovjerene Fotokopije,a isti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. Prijavu slati na adresu Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ul.Vuka Karadžića br.2 Nikšić - Direkcija za ljudske resurse. Oglas je otvoren 5 dana od dana objavljivanja. Radno vrijeme je 8 časova i Mjesto rada je Nikšić. ------------------------------------------------------------------------------------- ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ Adresa: ul. Vuka Karadžića br.2 Tel: 040/204-277 Vrši se ispravka Oglasa objavljenog dana 13.01.2023.godine za radno mjesto Referent/kinja za vozne redove i energetske analize, za prijem 1 izvršioca na neodređeno vrijeme i glasi: -Umjesto stavke “Visoko obrazovanje, kvalifikacija obima 240 ili 300 (ECTS) kredita, Elektrotehnički fakultet, PMF ; treba da stoji: “Visoko obrazovanje, kvalifikacija obima 240 ili 300 (ECTS) kredita, Elektrotehnički fakultet, PMF ili menadžment informacionih sistema ;” Ostali uslovi Oglasa ostaju nepromijenjeni.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201172300033
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
040/204-277

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.