OGLASI

NASTAVNIK/CA ISTORIJE I GEOGRAFIJE,
JU SREDNJA EKONOMSKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA
Nikšić
16/01/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
16/01/2023
Poslodavac
JU SREDNJA EKONOMSKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA
Adresa
VUKA KARADŽIĆA BR.83
Opština
NIKŠIĆ
Naziv radnog mjesta
NASTAVNIK/CA ISTORIJE I GEOGRAFIJE,
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Nikšić
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Nepuno
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
JU SREDNJA EKONOMSKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA Ul. Vuka Karadžića br.83 Tel. 040 235 640 RASPISUJE KONKURS ZA: NASTAVNIK/CA ISTORIJE I GEOGRAFIJE, 1 izvršilac, radno vrijeme nepuno, 10 nastavnih časova sedmično, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenog sa funkcije, a najduže do 6 mjeseci. Uslovi: -VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 ili 300 kredita CSPK-a) odgovarajućeg profila, -položen stručni ispit za rad u obrazovno – vaspitnim ustanovama, -dozvola za rad ( licenca ), -crnogorsko državljanstvo, -opšta zdravstvena sposobnost, -dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak. Napomena: Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, do povratka zaposlenog sa funkcije, a najduže do 6 mjeseci. Dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati/kinje mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije, s tim da se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti biometrijska lična karta ili uvjerenje o državljanstvu, kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, a kao dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak uvjerenje nadležnog suda. Svi kandidati osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi. Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju na adresu JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić, ul. Vuka Karadžića br.83 u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201172300036
Broj izvršilaca
1
Vještine
Licenca za rad u obrazovno-vaspitim ustanovama
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
040/235-640
Fax
235-640

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.