OGLASI

ASISTENT/ICA U NASTAVI
JU OŠ MILEVA LAJOVIĆ LALATOVIĆ
Nikšić
29/11/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
29/11/2023
Poslodavac
JU OŠ MILEVA LAJOVIĆ LALATOVIĆ
Adresa
Vuka Karadžića 104
Opština
NIKŠIĆ
Naziv radnog mjesta
ASISTENT/ICA U NASTAVI
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Nikšić
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
JU OŠ „ Mileva Lajović Lalatović „ Nikšić Ul: Vuka Karadžića 104 Tel: 040-242-976 raspisuje oglas za radno mjesto Asistent /kinja u nastavi, 1 izvršilac ,na neodređeno vrijeme, radno vrijeme puno. Uslovi: najmanje IV nivo Nacionalnog okvira kvalifikacija , podnivo jedan (240 CSPK-a) , da je lice pohađalo obuku stručnog usavršavanja i da posjeduje sertifikat za rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama , crnogorsko državljanstvo , opštu zdravstvenu sposobnost i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak. Napomena: Svi kandidati osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u okvirnom dijelu pod naznakom opšti uslovi. Dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, s tim što se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija biometrijskre lične karte, kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, a kao dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak uvjerenje nadležnog suda. Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na adresu: JU OŠ „Mileva Lajović Lalatović ” Nikšić, Vuka Karadžića 104. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Naziv zanimanja
SŠS-IV
Broj prijave
201172301015
Broj izvršilaca
1
Vještine
Asistent u nastavi
Zanimanja
SŠS-IV

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
040/242-976
Fax
242-976

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.