OGLASI

Medicinska/i sestra/tehničar za rad u Jedinici operacionog bloka
JZU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ
Nikšić
31/05/2024

OPIS POSLA

Datum oglasa
31/05/2024
Poslodavac
JZU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ
Adresa
NIKCA OD ROVINA BB
Opština
NIKŠIĆ
Naziv radnog mjesta
Medicinska/i sestra/tehničar za rad u Jedinici operacionog bloka
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Nikšić
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
6 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
3
Napomena
Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su: Visoko obrazovanje u obimu od 180 ( CSPK ) kredita, VI nivo kvalifikacije obrazovanja, Fakultet zdravstvenog usmjerenja-opšti smjer, položen stručni ispit, Više stručno obrazovanje u obimu od 120 ( CSPK ) kredita, V nivo kvalifikacije obrazovanja, Medicinska škola-opšti smjer, položen stručni ispit, Srednje stručno obrazovanje u obimu vod 240 ( CSPK ) kredita, IV nivo kvalifikacije obrazovanja, Medicinska škola-opšti smjer, položen stručni ispit. Kandidati su uz molbu duzni da prilože dokaz o stručnoj spremi ) Diplomu o završenoj medicinskoj školi i dokaz o vrednovanju diplome stečene u inostranstvu kao obrazovne isprave u Crnoj Gori ), uvjerenje o položenom stručnom ispitu,kopiju biometrijske lične karte, dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i ljekarsko uvjerenje.Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijave sa dokazima u zatvorenoj koverti dostaviti Arhivi bolnice ili putem pošte slati na adresu JZU Opšta bolnica Nikšić, Ul. Nikca od Rovina bb, Nikšić. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte i posebne uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi.
Naziv zanimanja
Medicinski tehničar (IV SSS)
Broj prijave
201172400314
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Medicinska sestra
Medicinski tehničar (IV SSS)
Viša medicinska sestra - viši medicinski tehničar (VI/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
040/231-204
Fax
040/231-215
Email
bolnica-nk@t-com.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.