OGLASI

glavna/i medicinska/i sestra /tehničar
JU DOM STARIH NIKŠIĆ
Nikšić
03/06/2024

OPIS POSLA

Datum oglasa
03/06/2024
Poslodavac
JU DOM STARIH NIKŠIĆ
Adresa
Trebješka bb
Opština
NIKŠIĆ
Naziv radnog mjesta
glavna/i medicinska/i sestra /tehničar
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Nikšić
Radno iskustvo
24
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
3
Napomena
JU DOM STARIH NIKŠIĆ Adresa:Trebješka bb Tel: 040/342-000 raspisuje oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom, na radnom mjestu: Glavna/i medicinska/i sestra /tehničar 1 izvršilac/teljka Uslovi: - VI1 nivo: kvalifikacija visokog obrazovanja obrazovanja medicinske struke(obima 180 kredita CSPK-a). - položen stručni ispit -24 mjeseca radnog iskustva Uz prijavu/e kandidat/kinja je dužan/na da dostavi dokaze o ispunjenosti uslova oglasa i to: -Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili ličnu kartu; -Diplomu ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja; -Dokaz o potrebnom radnom iskustvu; -Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti; -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu. Dokumentaciju je potrebno dostaviti u originalu ili kopijama koje moraju biti ovjerene. Trajanje oglasa: 3 dana. Prijave je u navedenom roku potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, na adresu JU Dom starih „Nikšić“, ulica Trebješka bb, Nikšić, putem pošte ili neposredno na arhivi Doma - radnim danima u vremenu od 7:00 h do 15:00 h. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.
Naziv zanimanja
Viša medicinska sestra - viši medicinski tehničar (VI/1 SSS)
Broj prijave
201172400316
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Viša medicinska sestra - viši medicinski tehničar (VI/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
040/342-000
Email
domstarih.nk@gmail.com

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.